Sáng ngày 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Điểm cầu thị xã Hồng lĩnh do các đồng chí: Bí thư Thị uỷ Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 6 điểm cầu tại 6 phường xã.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo nội dung: “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục diễn ra với nội dung về chiến lược pháp triển văn hoá đến năm 2030. Theo đó, Bộ trưởng Văn hoá- Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030.

Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.782
    Online: 65