LỊCH CÔNG TÁC

HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
Chiều

Hội nghị triển khai Phương án và tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân đầu ngƣời cấp xã năm 2022

Hội trường tầng 1-UBND thị xã