Ngày 02/3/1992, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ Quyết định số 67-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở thị trấn Hồng Lĩnh, xã Đức Thuận, xã Trung Lương thuộc huyện Đức Thọ và xã Đậu Liêu, xã Thuận Lộc thuộc huyện Can Lộc với 5.809,11ha diện tích tự nhiên và 29.666 nhân khẩu. Ngày 19/01/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 03 thành lập 3 phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh gồm: Đậu Liêu, Trung Lương, Đức Thuận. Từ đó đến nay, thị xã Hồng Lĩnh có 06 đơn vị hành chính, bao gồm: Phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu, phường Đức Thuận, phường Trung Lương và xã Thuận Lộc, với tổng diện tích 5.897,3 ha, dân số tính đến năm 2021 là 39.920 người; mật độ dân số trung bình gần 700 người/km2. Sau hơn 30 năm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã dưới chân núi Hồng đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống sáng tạo, chịu khó để hội nhập, phát triển, biến những khó khăn, thách thức từ buổi đầu thành lập thành sức mạnh tổng hợp xây dựng thị xã trở thành trung tâm đô thị phía bắc Hà Tĩnh phồn vinh, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Lễ ra mắt thị xã Hồng Lĩnh năm 1992

BƯỚC NGOẶT TỪ QUYẾT ĐỊNH 67

Nhìn về quá khứ, trong bối cảnh của 30 năm trước, khi thị xã Hồng Lĩnh mới được thành lập với biết bao khó khăn. Xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp, đời sống người dân khó khăn với 32% nghèo đói, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 1 triệu đồng/người/năm; văn hóa xã hội có những bất ổn, nhiều vấn đề nổi cộm do lịch sử để lại; tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ còn nhiều khó khăn về trình độ năng lực và điều kiện làm việc. Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết một lòng vừa tập trung phát triển sản xuất vừa đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, quyết tâm xây dựng thị xã vững bước đi lên.

Ngã ba thị xã Hồng Lĩnh những năm đầu thập niên 2000

Sau 30 năm thành lập, thị xã Hồng Lĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị trí, vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh Hà Tĩnh và sẽ là đô thị trung tâm phía bắc của tỉnh trong tương lai. Kinh tế tăng trưởng khá cao, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 1.851 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 89 lần, từ 1,5 tỷ đồng (năm 1992) lên 134,2 tỷ đồng (năm 2021); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 26% năm 1992 lên 47,03% năm 2020; thương mại – dịch vụ tăng từ 37,7% năm 1992 lên 49,05% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng vượt bậc từ 1,1 triệu đồng/người/năm năm 1992 lên trên 61 triệu đồng/người/năm vào năm 2021, đời sống của người dân ngày càng sung túc, ấm no và văn minh; tỷ lệ hộ nghèo từ chỗ 32% năm 1992 đến nay còn 1,81%.

Lãnh đạo tỉnh tham quan Xí nghiệp sản xuất gạch Thuận Lộc những năm đầu thập niên 2000

Hồng Lĩnh hiện nay đang là điểm sáng trong thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp - TTCN, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dịch vụ. Chất lượng các sản phẩm được nâng lên; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 85%. Làng nghề truyền thống như rèn, đúc Trung Lương tiếp tục được quy hoạch mở rộng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, có sản phẩm xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều dự án mới được triển khai đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh, Nhà máy may Haivina, gỗ ván ép, phôi thép, khai thác chế biến đá, bê tông đúc sẵn, gạch không nung… Sản xuất và cung ứng điện, nước sạch đảm bảo 100% sinh hoạt và tiêu dùng cho nhân dân. Giá trị gia tăng bình quân hàng năm của các ngành dịch vụ trên 15,8%. Chất lượng các ngành thương mại, dịch vụ được nâng lên. Hệ thống ngân hàng thương mại phát triển nhanh­­­­ (Đến nay có 3 chi nhánh, 4 phòng giao dịch thuộc 7 hệ thống ngân hàng và 1 quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng chính sách xã hội), đáp ứng tốt nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ “gần dân, trọng dân”, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy “về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần các chỉ thị, kết luận của Trung ương. Trung bình mỗi năm kết nạp được 92 đảng viên, bằng 3,1%. Số phụ nữ tham gia cấp ủy cơ sở chiếm 21,28%; cấp ủy Thị xã 16,21%; số đảng viên nữ chiếm 37,89%; Đại biểu HĐND phường, xã chiếm 27,8%, Thị xã 28,6%.

Trung tâm thương mại - Chợ thị xã Hồng Lĩnh

Những thành tựu đạt được đã chứng minh hùng hồn sự đúng đắn kịp thời của việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh, ghi nhận công lao to lớn, những nỗ lực của thế hệ lãnh đạo, nhân dân thị xã thời kỳ đầu thành lập thị xã cho đến thế hệ kế cận hôm nay. Xếp loại thi đua hàng năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã luôn được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, giai đoạn 2010-2020 có 3 năm thị xã hồng lĩnh được nhận cờ thi đua; năm 2012, thị xã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2021 được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Một góc thị xã Hồng Lĩnh

ĐỂ PHỐ MỚI VƯƠN MÌNH

Tự hào và càng trân trọng hơn những thành tựu đã đạt được trong hơn 30 năm qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã, đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%/năm. Đến năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 90 triệu đồng/người/năm; thực hiện cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ - du lịch (chiếm 47%); công nghiệp - xây dựng (chiếm 51%); nông - lâm nghiệp - thủy sản (dưới 2%). Tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo chính sách an sinh và công bằng xã hội... Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của chính quyền. Không ngừng củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao vị thế và tạo điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển mạnh mẽ, tiến tới đô thị văn minh.

Ngã tư thị xã Hồng Lĩnh

Song hành với tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm đổi mới, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, cá nhân... để xây dựng thị xã Hồng Lĩnh vững về chính trị, phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hoá và phát huy lợi thế du lịch tâm linh gắn với chuỗi di tích núi Hồng – sông La trên địa bàn.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, chặng đường ấy chưa phải là dài nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh làm được đã minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt, bản lĩnh và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của một thị xã trẻ trên con đường đổi mới do Đảng lãnh đạo. Dẫu biết chặng đường đi tới đan xen nhiều thời cơ lẫn nhiều chông gai thử thách, nhưng chúng ta  tin tưởng rằng với sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp; sự nỗ lực đoàn kết, thống nhất “Dân với Đảng sát cánh kề vai”, thị xã Hồng Lĩnh sẽ sớm trở thành đô thị văn minh hiện đại, phồn thịnh trong tương lai không xa.

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.773.246
Online: 13