Trụ sở: Đường 3-2 - Thị xã Hồng Lĩnh

I. THƯỜNG TRỰC THỊ UỶ HỒNG LĨNH

1. ĐỒNG CHÍ LÊ THÀNH ĐÔNG

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 31/12/1985 

•Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính kế toán

•Trình độ chính trị: Cao cấp
 
 

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THĂNG LONG
 
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy
 
•Sinh ngày: 30/4/1975.
 
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
 
•Trình độ chính trị: Cử nhân.

3. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HUY HÙNG

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 19/6/1976.
 
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
 
• Trình độ chính trị: Cao cấp

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ HỒNG LĨNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. ĐỒNG CHÍ LÊ THÀNH ĐÔNG

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 31/12/1985 

•Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính kế toán

•Trình độ chính trị: Cao cấp

   

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THĂNG LONG

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

• Sinh ngày: 30/4/1975.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cử nhân.

3. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HUY HÙNG

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 19/6/1976.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

• Trình độ chính trị: Cao cấp

4. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC HUẤN

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã

• Sinh ngày: 22/4/1965.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

5. ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN BÌNH

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

• Sinh ngày: 27/12/1971.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

6. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG VINH

Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

• Sinh ngày: 26/5/1975.

• Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

7. ĐỒNG CHÍ HOÀNG BÁ KHANG

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

• Sinh ngày: 10/9/1973.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cử nhân.

8. ĐỒNG CHÍ TRẦN NAM LONG

Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

• Sinh ngày: 28/10/1976

• Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

9. ĐỒNG CHÍ TÔN QUANG NGỌC

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 26/02/1969.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

 

 

10. ĐỒNG CHÍ ĐINH THỊ HƯƠNG

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

• Sinh ngày: 02/01/1973

• Trình độ chuyên môn: Đại học

• Trình độ chính trị: Cao cấp

 

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HỒNG LĨNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. ĐỒNG CHÍ LÊ THÀNH ĐÔNG

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 31/12/1985 

•Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính kế toán

•Trình độ chính trị: Cao cấp

   

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THĂNG LONG

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

• Sinh ngày: 30/4/1975.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cử nhân.

3. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HUY HÙNG

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 19/6/1976.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

• Trình độ chính trị: Cao cấp

4. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC HUẤN

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã

• Sinh ngày: 22/4/1965.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

5. ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN BÌNH

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

• Sinh ngày: 27/12/1971.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

6. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG VINH

Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

• Sinh ngày: 26/5/1975.

• Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

7. ĐỒNG CHÍ HOÀNG BÁ KHANG

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

• Sinh ngày: 10/9/1973.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cử nhân.

8. ĐỒNG CHÍ TRẦN NAM LONG

Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

• Sinh ngày: 28/10/1976

• Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

 

 

 

 

11. ĐỒNG CHÍ ĐINH THỊ HƯƠNG

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

• Sinh ngày: 02/01/1973

• Trình độ chuyên môn: Đại học

• Trình độ chính trị: Cao cấp

12. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG MINH KHANG

Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Trưởng ban KTXH - HĐND thị xã

• Sinh ngày: 17/9/1963.

• Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

13. ĐỒNG CHÍ TÔN QUANG NGỌC

Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 26/02/1969.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

 

 

15. ĐỒNG CHÍ HOÀNG THẾ HÙNG

UV BCH Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

• Sinh ngày: 12/01/1974.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

16. ĐỒNG CHÍ BÙI TUẤN

UV BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy.

• Sinh ngày: 01/4/1976.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cử nhân.

17. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TRÍ ANH

UV BCH Đảng bộ Thị xã, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo.

• Sinh ngày: 13/9/1977.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

   

 

 

19. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THỊ LÝ

Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Chánh Thanh tra thị xã.

• Sinh ngày: 28/12/1975.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp

20. ĐỒNG CHÍ VÕ XUÂN TRƯỜNG

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Bí thư Đảng bộ phường Trung Lương.

• Sinh ngày: 02/11/1976.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

21. ĐỒNG CHÍ HOÀNG THANH SƠN

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

• Sinh ngày: 05/9/1979.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

•Trình độ chính trị: Cao cấp.

22. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC SƠN

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Chủ tịch UBMTTQ thị xã.

• Sinh ngày: 14/7/1978.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

23. ĐỒNG CHÍ VÕ THANH ĐỊNH

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Kinh tế

• Sinh ngày: 09/6/1980.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

24. ĐỒNG CHÍ TRẦN XUÂN ĐỨC

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

• Sinh ngày: 15/6/1980.

• Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

25. ĐỒNG CHÍ LÊ BÁ KHÁNH

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Chánh Văn phòng Thị ủy.

• Sinh ngày: 12/10/1982.

• Trình độ chuyên môn: Đại học

•Trình độ chính trị: Cao cấp.

26. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THẮM

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Chủ tịch LHPN Thị xã.

• Sinh ngày: 11/6/1982.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

27. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG NGỌC VỆ

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Chủ tịch UBMTTQ phường Bắc Hồng.

• Sinh ngày: 07/10/1972.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

28. ĐỒNG CHÍ HOÀNG XUÂN NGỌC

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng.

• Sinh ngày: 14/9/1980

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

29. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ANH TÀI

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng LĐTB&XH

• Sinh ngày: 26/5/1979.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

30. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THÁI DIỄN

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng TCKH

• Sinh ngày: 26/4/1984.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Trung cấp.

31. ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN ĐƯỜNG

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Bí thư Đảng bộ phường Bắc Hồng

• Sinh ngày: 01/12/1988.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

32. ĐỒNG CHÍ PHAN THANH TÙNG

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng QLĐT

• Sinh ngày: 01/3/1973.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

33. ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ THU HIỀN

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Chủ tịch Hội nông dân thị xã

• Sinh ngày: 10/10/1971.

• Trình độ chuyên môn: Đại học.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

 

IV. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VP THỊ ỦY VÀ TT BDCT:

1. Ban Tổ chức:
Trưởng ban: Lê Văn Bình
Phó Ban: Hoàng Thanh Sơn;
2. Ban Tuyên giáo
Trưởng Ban: Đặng Ngọc Huấn
Phó Ban: Bùi Tuấn
3. Ban Dân vận
Trưởng ban: Đinh Thị Hương

4. Uỷ ban kiểm tra:
Chủ nhiệm: Hoàng Bá Khang
Các Phó chủ nhiệm: Lê Thị Phương; Đặng Quang Vinh
5. Văn phòng Thị uỷ:
Chánh Văn phòng: Lê Bá Khánh
Phó Văn phòng: Hoàng Thị Thanh Cảnh; Hà Huy Tài
6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Phó Giám đốc: Phan Công Chính

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.707.072
Online: 99