Trụ sở: Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Thị xã Hồng Lĩnh Điện thoại: 0393.835356. Fax: 0393.836.128. Email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn

A. LÃNH ĐẠO:
1. Chủ tịch UBND: Nguyễn Huy Hùng

• Sinh ngày: 19/6/1976.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

• Trình độ chính trị: Cao cấp

* SĐT: 0977887755

* Email: hungnh.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ:

1.1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã theo quy định. Cùng tập thể Lãnh đạo UBND thị xã, thành viên UBND thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã về quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

 - Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chương trình thanh tra hàng năm;

- Điều hành ngân sách; dự toán ngân sách nhà nước; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài sản công (trụ sở, ô tô, các tài sản có giá trị lớn…);

- Tài nguyên môi trường;

- Thu hút đầu tư;

- Quy hoạch, kiến trúc; xây dựng cơ bản; xây dựng đô thị loại III;

- Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác ngoại vụ;

- Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý vi phạm hành chính;

- Quốc phòng - an ninh; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND thị xã.

- Làm chủ tài khoản ngân sách UBND thị xã;

- Làm thủ trưởng Cơ quan Chính quyền thị xã.

1.3. Trực tiếp theo dõi, phụ trách các phòng, ban, ngành: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm hành chính công. Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

1.4. Làm Chủ tịch (hoặc Trưởng Ban) các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

1.5. Trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND thị xã ký các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã và các văn bản hành chính thông thường, các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND thị xã trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy và Hội đồng nhân dân thị xã. 

1.6.  Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương có liên quan; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Thị ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã; Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc, Chi nhánh Hải quan Hồng Lĩnh, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan khác có liên quan.

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy.

2. Phó Chủ tịch UBND: Ông Tôn Quang Ngọc

• Sinh ngày: 26/02/1969.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

* Điện thoại: 0912807509;

* Email: ngoctq.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ:

2.1. Giúp Chủ tịch UBND thị xã phụ trách công tác và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Thương mại, dịch vụ; Khoa học công nghệ;

- Nông nghiệp, phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ, phát triển rừng; kinh tế tập thể;

- Giao thông vận tải; phát triển đô thị;

- Quản lý trật tự đô thị; cấp phép (xây dựng, thi công công trình); chỉnh trang đô thị;

- Lao động, thương binh và xã hội; Y tế; an toàn vệ sinh thực thẩm; phòng chống các tệ nạn xã hội; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Hoạt động khối doanh nghiệp; tín dụng, ngân hàng;

- Chỉ đạo xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001;

- Tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Quản lý đô thị, Kinh tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Đội Quản lý trật tự đô thị.

 Phụ trách các hội xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hội chữ thập đỏ; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; Hội nạn nhân chất độc gia cam/điôxin, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật; Hội doanh nghiệp; Hội làm vườn; Hội đông y; Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hội người cao tuổi; Hội người mù.

2.3. Làm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng ban) các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo; Tổ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

2.4. Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị cấp trên trực tiếp và ở địa bàn thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã khi được Chủ tịch UBND thị xã phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

2.6. Trực tiếp ký các văn bản của UBND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách; ký các văn bản khác của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã khi được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền.

3. Phó Chủ tịch UBND: Trần Xuân Đức

• Sinh ngày: 15/6/1980

• Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

* Điện thoại: 0913294508;

* Email: ductx.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ:

3.1. Giúp Chủ tịch UBND thị xã phụ trách công tác và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tài nguyên, môi trường;

- Giáo dục, đào tạo;

- Văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, du lịch, gia đình;

- Tư pháp, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác thanh niên;

- Tôn giáo chính quyền; dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở;

- Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

- Thi hành án dân sự;

- Tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

Phụ trách các hội xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hội Khuyến học - Cựu giáo chức; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Luật gia.

3.3. Làm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng ban) các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

3.4. Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị cấp trên trực tiếp và ở địa bàn thị xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã khi được Chủ tịch UBND thị xã phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

3.6. Trực tiếp ký các văn bản của UBND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách; ký các văn bản khác của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã khi được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền. 

B. PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Phòng kinh tế
- Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Võ Thanh Định

Email: dinhvt.hl@hatinh.gov.vn

Phó trưởng phòng:

+ Ông Lê Hồng Thành

+ Ông Nghiêm Sỹ Hùng
Điện thoại: 0393.835.740
- Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;
2. Thanh tra thị xã:
* Cơ cấu tổ chức:

- Chánh thanh tra: Bà Đặng Thị Lý

Email: lydt.hl.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0393.835.915
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Tư pháp:

- Trưởng phòng: Bà Lê Hồng Hạnh

Email: hanhlh.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0947628346

- Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Văn Thanh 

Email: thanhhv.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Tài

Email: taina.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Ngọc Thạch

Email: thachln.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0393.575.379
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
5. Phòng Nội vụ:
- Trưởng phòng: Ông Đào Minh Sơn

Email: sondm.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.840

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy 

Email: thuynt.hl@hatinh.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
6. Phòng Quản lý đô thị:
- Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Tùng

Email: tungpt.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.728

- Phó Trưởng phòng: Vũ Thanh Tuấn

Emai: tuanvt.hl@hatinh.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Diễn

Email: diennt.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0987662614

- Phó trưởng phòng: Bà Lương Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0393.835.703
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
8. Phòng Văn hoá – Thông tin:
- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Thuận

Email: thuantq.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0985555159

Điện thoại: 0393.835.911
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
9. Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trí Anh

Email: anhnt.hl@hatinh.gov.vn
- Phó trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trí Bằng

Email: bangnt.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Bá Hoàng

Email: hoanglb.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.512; 0393.570.709
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
10. Phòng Y tế:
- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Bùi Sĩ Tuấn

Email: tuanbs.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.570.795
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

11. Phòng Tài nguyên - Môi trường:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Viết Khanh

Email: khanhnv.hl@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Trần Thị Liêm 

Email: liemtt.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại:0393.835.764
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

12. Văn phòng HĐND - UBND:
- Chánh Văn phòng: Hoàng Thế Hùng 

Email: hunght.thuhl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0982773245

- Phó Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Email: anhntk.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0393.835.356

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Lương Vọng

Email: vongnl.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủyban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh

- Giám đốc: Ông Nguyễn Công Thiện

Email: thiennc.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: 

Ông Nguyễn Quang Vinh

Email: vinhnq2.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản thị xã Hồng Lĩnh là cơ quan tham mưu của cấp ủy chính quyền thị xã về lĩnh vực đầu tư XDCB, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; trực tiếp làm đại diện Chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn, quản lý các công trình từ bước  lập dự án đến triển khai thi công, thanh quyết toán các dự án đầu tư XDCB do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm Chủ đầu tư.

14. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thị xã

- Giám đốc: Ông Võ Trọng Việt

Email: vietvt.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Đặng Hữu Ninh

Email: ninhdh.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: hangntt.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ:

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thoa và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa,thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí; nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

15. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp

Email: giapnv.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y và công tác chuyển giao công nghệ ứng dụng KHKT trên  địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Xây dựng các mô hình trình diễn, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông; Điều tra, dự tính dự báo tình hình diễn biến của các đối tượng sâu bệnh trên cây; Nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tham gia phòngchống và dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.Triển khai công tác phun tiêu độc khử trùng, tiêm phòng định kỳ hàng năm cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt kế hoạch. Triển khai công tác thụ tinh nhân tạo, phát triển chăn nuôi, đưa các giống mới hiệu quả, phù hợp vào sản xuất trên địa bàn

16Trung tâm Y tế thị xã

- Giám đốc: Ông Nguyễn Thái Lâm

Email: lamnt.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hòa;

Email: hoan.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Thu Hiền

Email: hienttt.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Trung tâm y tế có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS -KHHGĐ trên địa bàn thị xã; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã.

17. Đội Quản lý trật tự đô thị
Đội trưởng: Ông Phan Xuân Hùng;

Email: hungpx.hl@hatinh.gov.vn

- Đội phó: Ông Nguyễn Quang Long;

Email: longnq.hl@hatinh.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Đội quản lý trật tự đô thị quận trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện quản lý nhà nước trong việc thực hiện và tổ chức thi hành các Quyết định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường; về giao thông đường bộ; về quản lý và sử dụng đất đai; về hoạt động xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, đặc biệt các hành vi xây dựng không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép, lấn chiếm đất do nhà nước trực tiếp quản lý; đất lộ giới đường bộ; chỉ giới đường sông, rạch, ao, hồ; công trình công cộng và hành lang an toàn.

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.706.882
Online: 22