Chiều ngày 9/10/2021, thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Đến dự có đồng chí Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng chuyên môn của Sở.

Về phía thị xã có các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ, các phòng, ban ngành đoàn thể thị xã, các phường xã và các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 20 năm qua.

Các đồng chí Đinh Văn Hồng, UVBTV- PCT UBND thị xã, Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch UBMTTQ thị xã và Đặng Quang Vinh -Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng VHTT - Phó trưởng ban thường trực BCĐ phong trào "TDĐKXDĐVH" báo cáo kết quả 20 năm phong trào

Trong 20 năm qua, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào một cách toàn diện, đồng bộ, sát đúng với tình hình thực tiễn địa phương. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đã kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tổ chức công nhận, kiểm tra, phúc tra các danh hiệu văn hóa, từng bước đưa phong trào đi vào nề nếp, đạt kết quả cao.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch UBMTTQ thị xã điều hành thảo luận tại hội nghị

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” trên địa bàn thị xã đã được Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế  - xã hội của thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Xoan - PCT Hội LHPN thị xã tham luận về công tác vận động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào “5 không ba sạch” gắn với phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Thông qua phong trào những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy, đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã được đề cao.

Ông Nguyễn Biên Thùy - Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận tham luận về kinh nghiệm xây dựng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục

 Những nội dung triển khai hoạt động của phong trào đã làm cho các tai, tệ nạm xã hội giảm, các danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động sản xuất, các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tình làng nghĩa xóm”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển.

Ông Hà Huy Lục - TDP 5, phường Bắc Hồng tham luận về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn hiện nay.

Đến nay, toàn thị xã có 93,95% đạt danh hiệu GĐVH; có 51/52 thôn, tổ dân phố phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, TDP văn hóa; trong đó có 23 thôn, TDP được công nhận đạt danh hiệu thôn, TDP văn hóa 5 năm liên tục. 71 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt “chuẩn văn hóa”. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" có hiệu quả. Tỷ lệ người tập TDTT thường xuyên toàn thị xã năm 2020 đạt 32,1%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 33,1%.

Đại diện lãnh đạo Công an thị xã tham luận về kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã huy động được sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã cùng chung tay đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn m2 đất ở và hàng ngàn ngày công. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt", các điển hình tiên tiến có sức lan tỏa lớn.

Đại diện UBMTTQ xã Thuận Lộc chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ bản đảm bảo để phục vụ Nhân dân. Nhà văn hóa thị xã đảm bảo đầy đủ các phòng chức năng, trong đó có Hội trường đạt tiêu chuẩn và có sức chứa gần 500 chỗ ngồi. Thư viện thị xã đã được nâng cấp, cải tạo khang trang, với tổng kinh phí 3,195 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong toàn thị xã.

 Sân vận động thị xã có diện tích 16.000m2; Thị xã có quỹ đất xây dựng 3 sân tennis, diện tích 1.350 m2; có 03 sân cỏ nhân tạo, có 9 bể bơi, 4/6 phường, xã trong toàn thị có Nhà văn hóa, quy mô từ 250 chỗ ngồi trở lên, được đầu tư các trang thiết bị như bàn ghế, hệ thống âm thanh, sân khấu, tủ sách và công trình phụ trợ liên quan. Trên địa bàn thị xã hiện có 52 thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa…

 Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở  thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn những hạn chế nhất định: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền về phong trào chưa thực sự sâu sát;  Một số ít địa phương triển khai phong trào còn mang chưa có tinh chiều sâu, chưa tổ chức triển khai các nội dung một cách thường xuyên; Các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao như sân chơi thể thao còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” một số nơi chưa cao và thiếu bền vững. Một số xã, phường chưa thật sự chăm lo xây dựng chất lượng GĐVH - thôn, tổ dân phố, xây dựng bổ sung hương ước. Huy động các nguồn xã hội hóa trong công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị kết quả đạt chưa cao, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổ chức triển khai có hiệu quả để đạt và vượt các chỉ tiêu về văn hóa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mục tiêu cụ thể:

 Có 95% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa ”;

 Có 95% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa ”;

 Có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

 Đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đối với xã Thuận Lộc, có ít nhất 3/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 18 của UBND tỉnh.

 100% số khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 Tỷ lệ số hộ gia đình thể thao đạt 35%.

 Tỷ lệ số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 40%.

 100% số nhà văn hóa cấp thôn, phường, xã được xây mới và sửa chữa nâng cấp đạt theo tiêu chuẩn mới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đạt được sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục đẩy mạnh với việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện phong trào. Huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư cho phong trào, nhất là xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo trao giấy khen các các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH"

Trao giấy khen cho các tập thể

..và các gia đình..

..cũng như các cá nhân xuất sắc trong phong trào 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tự tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện phong trào tại cơ sở. Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó nhân rộng trên địa bàn toàn thị, góp phần đưa phong trào phát triển có chiều sâu, chất lượng.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ kết luận hội nghị

Tại hội nghị tổng kết, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 24 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.082.634
    Online: 49