Trong những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thị xã tiếp tục có những chuyển biến quan trọng, đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, bám sát phong trào, rõ việc, rõ địa chỉ, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của thị xã, thực sự đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực; việc nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo có nhiều đổi mới, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành 77 văn bản các loại cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, đặc biệt như: Chỉ thị số 08-CT/ThU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước; Kết luận số 25-KL/ThU, ngày 03/12/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa V); Quyết định số 202-QĐ/ThU, ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” … Công tác dân vận chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nhận thức về công tác dân vận chính quyền được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã và cơ sở, nhất là trong phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, phòng, chống dịch Covid-19; đã có nhiều cách làm hay giúp nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, từng bước giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc xây dựng và nâng cao nếp sống văn hóa - văn minh đô thị đã thực sự đi vào đời sống nhân dân từ những việc làm và hành động cụ thể. Việc bảo đảm trật tự đô thị và công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác hậu phương quân đội; tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thích ứng tình hình dịch bệnh; nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều công trình, phần việc đã được triển khai rộng khắp.

Năm 2021, thị xã thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ nhưng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục phát triển mạnh, tăng cả về số lượng và quy mô công trình; các tiêu chí xây dựng đô thị loại III tiếp tục được nâng cao chất lượng. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh và có bước đột phá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; sản xuất nông nghiệp vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 6/8 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Công tác xây dựng đảng, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy tiếp tục đạt những kết quả tích cực; các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đạt được kết quả đó, có phần đóng góp quan trọng của công tác dân vận của hệ thống chính trị thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Năm 2021, toàn thị xã đã công nhận và biểu dương 70 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đạt 73%, tăng 17% so với năm 2020; bên cạnh đó có 52 mô hình cấp cơ sở được công nhận, 26 mô hình được biểu dương trên các lĩnh vực, tiêu biểu như: Khéo trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khéo trong phối hợp hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có nguy cơ ngập lụt theo Quyết định 22 của Tỉnh ủy; khéo trong huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị,  xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực, hiệu quả lời kêu gọi đóng góp quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào vùng thực hiện giãn  cách xã hội, các khu cách ly tập trung, khu vực phong toả, cũng như đồng bào các tỉnh phía Nam đạt trên 3,8 tỷ đồng; khéo trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 96% dân số, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong độ tuổi lao động đạt 43% và nằm trong tốp đầu cả tỉnh; khéo trên lĩnh vực QP-AN đã gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”... Phát huy tốt hiệu quả các mô hình gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại và những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân... Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã… Hồng Lĩnh quyết tâm chủ động phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19; giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy thu hút công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp hiện đại. Chú trọng phát triển hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, du lịch văn hoá tâm linh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đã đề ra, thời gian tới, công tác dân vận xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Thứ nhất, tập trung tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã trong nhiệm kỳ và của năm 2022. Đặc biệt, là các chủ trương, nghị quyết có tính trọng tâm, xuyên suốt nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

          Thứ hai, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn; phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; tăng cường ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các cấp chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

          Thứ ba, tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước. Trọng tâm là: nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, phản ánh của nhân dân ngay từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để thị xã ổn định và phát triển.

          Thứ tư, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 202 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo”. Phát huy tốt hơn trong giám sát, phản biện xã hội các nghị quyết, chính sách của thị xã liên quan đến các lĩnh vực mà dư luận, nhân dân quan tâm.

          Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, các chức sắc, chức việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách công tác tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào có đạo; quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Thứ sáu, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy tốt hơn vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện phong trào. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống để tạo sức lan tỏa của phong trào, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thị xã, nhất là nhiệm vụ xây dựng thị xã thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị phía Bắc của tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.436
    Online: 27