Ngày 31/12/2021 và ngày 21/01/2022, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã họp Kỳ thứ 7 và 8 để đánh giá, xem xét, kết luận một số nội dung:  

1. Xem xét kết quả giám sát đối với Chi bộ Cơ quan Khối dân và đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy:

Chi bộ Cơ quan Khối dân đã kịp thời xây dựng và thực hiện khá nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với các đảng viên được giám sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. Tuy vậy, Chi bộ và các đồng chí được giám sát có một số hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã đã có một số sai sót, vi phạm trong thời gian làm thủ quỹ của UBMTTQ thị xã, do đó Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, yêu cầu Chi bộ, các cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

2. Xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đồng chí Nguyễn Ngọc Vịnh, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Tiên Sơn thuộc Đảng bộ phường Trung Lương, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy các khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Vịnh chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và các nội dung trong quyết định không đúng với quy định. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật Cảnh cáo tại Quyết định số 42-QĐ/ĐU, ngày 09/8/2021 của Đảng ủy phường Trung Lương đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Vịnh.

3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ và đồng chí Phan Trí Huấn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Thành, đảng viên, Kế toán; đồng chí Kiều Thị Phương, đảng viên, Thủ quỹ Chi bộ Trường THCS Bắc Hồng, thuộc Đảng bộ phường Bắc Hồng, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy:

- Chi ủy Chi bộ Trường THCS có một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ dẫn đến một số đảng viên của Chi bộ có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện các quy định của pháp luật về quy trình, nguyên tắc quản lý tài chính, thực hiện chế độ kế toán. Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của tổ chức đảng. Tuy nhiên, xét nội dung, mức độ, tính chất và hậu quả chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. 

- Đồng chí Phan Trí Huấn đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán và thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Các khuyết điểm, vi phạm nêu trên của đồng chí đã làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí với trách nhiệm là người đứng đầu, do đó cần được xem xét, xử lý bằng một hình thức kỷ luật phù hợp theo quy định của Đảng, góp phần giáo dục, phòng ngừa chung. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phan Trí Huấn, Bí thư, Hiệu trưởng Chi bộ Trường THCS, thuộc Đảng bộ phường Bắc Hồng.

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo với vai trò là cấp phó người đứng đầu nhưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi không tham mưu Hiệu trưởng thực hiện đúng các quy trình quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Thành với vai trò là Kế toán có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng, chủ tài khoản nhưng thiếu các biện pháp tham mưu tích cực, hiệu quả và chưa phối hợp chặt chẽ với các đồng chí có liên quan và có một số sai sót, vi phạm trong thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; đồng chí Kiều Thị Phương với trách nhiệm là Thủ quỹ có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng, chủ tài khoản để quản lý quỹ tiền mặt của Nhà trường nhưng thiếu các biện pháp tham mưu tích cực, hiệu quả và chưa phối hợp chặt chẽ với kế toán để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của 03 đồng chí chưa đến mức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu Chi ủy Chi bộ và 03 đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

4. Cũng tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã cho ý kiến vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.707.146
    Online: 29