Kính thưa các vị đại biểu HĐND !

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cử tri và nhân dân !

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tám, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã quyết nghị ban hành 6 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở pháp lý để chính quyền thị xã và các phường, xã kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân thị xã ghi nhận, biểu dương các phòng, ban, ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm 2022 đã vượt qua khó khăn, giành kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kiểm soát hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; khôi phục, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại kỳ họp này, hoạt động thảo luận tiếp tục được đổi mới. Trước khi diễn ra kỳ họp, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các tổ đại biểu thảo luận tại tổ với trên 50 lượt ý kiến phát biểu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng kỳ họp. Các đại biểu đã nghiên cứu kỹ các nội dung Kỳ họp, chuẩn bị các ý kiến thảo luận tại hội trường có chất lượng, thể hiện trí tuệ và trách nhiệm cao, góp phần cùng hệ thống chính trị đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm.

Hội đồng nhân dân thị xã đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ trách nhiệm, nêu ra các giải pháp xử lý các tồn đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực, như: Quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án đầu tư công, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND, đảm bảo TTATGT… Quá trình chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện rõ trách nhiệm của các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND, các thành viên và lãnh đạo UBND. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã; đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa các bậc cử tri và nhân dân.

Những tháng cuối năm 2022, dự báo tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, thời tiết diễn biến bất thường, giá cả một số mặt hàng còn ở mức cao, một số qui định, cơ chế, chính sách còn bất cập nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời,… sẽ trực tiếp tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thị xã chúng ta nói riêng cũng như các địa phương khác.

Để các nghị quyết của Kỳ họp được triển khai kịp thời, hiệu quả, Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã, các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1- Khẩn trương hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã; tích cực triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2022 - 2026.

2- Tập trung rà soát, đánh giá thực sự khách quan về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực, từng thành phần kinh tế; quan tâm động viên và có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu và các thành phần kinh tế. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được HĐND thị xã thông qua, nhất là trong chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng đô thị văn minh.

3- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án. Nâng cao năng lực phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

4- Thực hiện điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy tối đa các nguồn thu có lợi thế, bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

5- Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, nhất là các vùng thu hồi đất để triển khai các dự án; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

6- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Quan tâm công tác tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đúng pháp luật các đơn thư, kiến nghị của công dân.

Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp và cam kết đã nêu trước HĐND thị xã và cử tri, làm cơ sở để HĐND thị xã giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thị xã.

Hội đồng nhân dân đề nghị các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tổ chức TXCT để báo cáo với cử tri về kết quả của Kỳ họp; đồng thời tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của HĐND; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp; cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thư các bậc cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân thị xã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UBND và Ủy ban MTTQ thị xã, sự đóng góp tích cực của các phòng, ban, ngành và Văn phòng HĐND-UBND thị xã trong quá trình chuẩn bị các nội dung và phục vụ chu đáo Kỳ họp; trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã đã tích cực theo dõi, đưa tin, tuyên truyền, tiếp phát trực tiếp nội dung Kỳ họp, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, thay mặt HĐND thị xã, tôi thân ái gửi tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất.

Kính chúc quý vị đại biểu, các bậc cử tri và nhân dân thị xã luôn mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố: Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII.

Xin trân trọng cảm ơn !

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.568.999
    Online: 93