Theo tiến trình kỳ họp, sáng nay 26/7, Kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã khóa VII  tiếp tục các nội dung, chương  trình đã đề ra: tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và cử tri; nghe bài phát biểu tiếp thu, giải trình của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng; thông qua dự thảo 06 nghị quyết trình lên kỳ họp và nghe bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải.

Mở đầu phiên trả lời chất vấn, ông Thái Diễn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã giải trình các ý kiến của đại biểu và cử tri trên lĩnh vực tài chính - kế hoạch. Đã có 3 ý kiến của đại biểu tái chất vấn, đề nghị làm rõ thêm các ý kiến còn thắc mắc của cử tri.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã cũng chỉ rõ nguyên nhân và các giải pháp hạn chế tình trạng vị phạm an toàn giao thông gia tăng trên địa bàn thị xã.

Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã đánh giá một số kết quả đạt được nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã cảm ơn sự quan tâm theo dõi, giám sát, đánh giá, kiến nghị, chất vấn rất trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, Nhân dân thị xã và các vị đại biểu HĐND thị xã. UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã xin tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã; đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới; trên quan điểm xử lý tổng thể, tháo gỡ toàn diện, giải pháp bền vững.

Ngay sau kỳ họp sẽ yêu cầu các phòng, ngành, địa phương thực hiện kịp thời chỉ đạo của UBND thị xã về trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND; gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đề xuất và nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân thị xã.

Đồng chí cũng đã  chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Một số dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào địa bàn thị xã còn gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị đạt kết quả còn thấp; thanh quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị của những năm 2019, 2020 còn gặp một số vướng mắc về hồ sơ. Dự kiến thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn do một số dự án chưa có giá đất cụ thể, sẽ ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực để đầu tư phát triển. Công tác GPMB của một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành. Quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở một số địa phương chưa tốt; triển khai đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt còn chậm. Số lượng giáo viên văn hóa cấp tiểu học và cán bộ quản lý ở một số trường còn thiếu so với quy định. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn một số hạn chế; triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch kết quả chưa cao. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp,...

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu và cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp trên các  lĩnh vực như: Việc duy tu, bảo dưỡng đường giao thông trên địa bàn thị xã; tình trạng tái vi phạm trật tự đô thị; về công tác GPMB công trình kè Bình Lạng (giai đoạn 2, giai đoạn 3), đường Lê Hữu Trác; việc thí điểm sử dụng xe điện chở rác thải sinh hoạt tại phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng; một số dự án trên địa bàn thị xã hoạt động không hiệu quả, không triển khai thực hiện; việc định giá tài sản để phục vụ hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp; tình hình vi phạm quy định của pháp luật vệ sinh ATTP...

Đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, làm rõ trách nhiệm của các ngành chức năng và yêu cầu các phòng, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý lĩnh vực, địa bàn, nghiêm túc nhìn nhận rõ những hạn chế  và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện, phối hợp giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đề xuất và nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân thị xã.

Phát biểu tổng hợp ý kiến tại phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải đã đánh giá, phiên chất vấn nhìn chung cơ bản đạt yêu cầu, không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao. Các đại biểu HĐND đã nghiên cứu kỹ các văn bản, báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng. Các đồng chí được phân công trả lời đã trả lời cụ thể, nêu rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp thực hiện. Đồng chí cũng làm rõ thêm một số nội dung trên các lĩnh vực mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp.

Trên cơ sở phiên chất vấn, trả lời chất vấn, HĐND thị xã đề nghị và cử tri giám sát, theo dõi  UBND, các phòng, ngành: nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu và cử tri, triển khai đồng bộ các giải pháp thuộc lĩnh vực, trách nhiệm quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nguyện vọng của đại biểu HĐND và cử tri trên địa bàn. Đề nghị các đại biểu HĐND và cử tri theo dõi, giám sát việc thực hiện các vấn đề đã được chất vất tại Kỳ họp. Đồng thời tiếp tục có những đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và đồng hành cùng sự phát triển của thị xã.

Một số ý kiến chất vấn tại kỳ họp

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã khóa VII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thị xã đã biểu quyết thông qua 06 nghị quyết trên các lĩnh vực. Trong đó, có các nội dung chuyên đề về phát triển trong lĩnh vực văn hóa thông tin, tạo nguồn lực xây dựng đô thị văn minh, điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã và các dự thảo Nghị quyết quan trọng khác...Đây là cơ sở pháp lý để chính quyền thị xã Hồng Lĩnh và các phường, xã kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Hải - Bí Thư thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh để các nghị quyết của Kỳ họp được triển khai kịp thời, hiệu quả, HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Khẩn trương hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã; tích cực triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2022 - 2026.

UBND thị xã cần tập trung rà soát, đánh giá thực sự khách quan về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực, từng thành phần kinh tế; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được HĐND thị xã thông qua, nhất là trong chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai,

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo,bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Ngay sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu: UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong báo cáo và nghị quyết, tiếp thu giải quyết các ‎ý kiến, kiến nghị của cử tri và cam kết khi trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; Thường trực, các ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND cần tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các lời hứa với cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm; HĐND thị xã đề nghị  Ủy ban MTTQ thị xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của Kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.596
    Online: 40