Đảng ủy phường Trung Lương vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Trung Lương; Lê Văn Bình - Ủy viên BTV - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy.

    Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm Đảng ủy phường Trung Lương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức. Gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của phường.

    Về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới, phường Trung Lương sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác. Lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các nhà trường thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

    Nhân dịp này, Đảng ủy phường Trung Lương đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 790.854
    Online: 111