Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân  không ngừng phát triển về cả số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bác Hồ với giới công thương năm 1946. Ảnh: VOV

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam

Đúng ngày này 77 năm về trước - ngày 13/10/1945 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết đinh lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu:

 • Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.
 • Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 09 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nêu rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam như sau:

Về quan điểm chỉ đạo Bộ Chính trị khẳng định: Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam: Bộ Chính trị xác định như sau:

Mục tiêu là xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

Phương hướng, nhiệm vụ nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; Quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Đến nay, sau 18 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, thực tế đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương vào ngày 13/10/1945. Trong giai đoạn này - giai đoạn hộp nhập kinh tế quốc tế - bức thư của Hồ Chủ tịch vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 và Nghị quyết 09-NQ-TW ngày 09/12/2011 đã cụ thể hóa đường lối, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Cụm công nghiệp Nam Hồng

Đối với thị xã Hồng Lĩnh trong những năm qua mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid 19; chiến tranh Nga-Ucraina; giá cả vật tư, nhiên liệu tăng cao; thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất lợi; nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương còn hạn chế…tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thị xã Hồng Lĩnh vẫn tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên. Tính đến nay, thị xã có trên 430 doanh nghiệp và chi nhánh, 19 hợp tác xã, 2.850 hộ kinh doanh đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế- xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 18% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 129.608 triệu đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Thu hút mới 3 dự án của các hộ gia đình cá nhân, tổng vốn đầu tư đăng ký 53,31 tỷ đồng; thành lập mới 57 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và 1 HTX; cấp mới 136 giấy chứng nhận ĐKKD hộ cá thể.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh đã đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đạt khoảng 80% khối lượng; Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 đạt 60% khối lượng, cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 đạt 80% khối lượng. Đặc biệt dự án nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (tổng mức đầu tư gần 1.230 tỷ đồng) đã đi vào hoạt động, với công nghệ tiêu chuẩn EU, công suất tối đa lên đến 500 triệu lít/năm.

Cơ sở sản xuất rượu Golden Rice của Hợp tác xã Minh Lương

Trên địa bàn thị xã có 04 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Trung tâm Thương mại tổng hợp siêu thị - Chợ Hồng Lĩnh

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm; cơ sở hạ tầng đô thị được xây dựng ngày càng hiện đại, đồng bộ. Văn hóa-xã hội có bước chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, là điều kiện hết sức quan trọng để thị xã tiếp tục thu hút đầu tư cũng như để các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.

Vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2022

Đến nay thị xã đã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III; được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 12/9/2022. Khu Công nghiệp phía bắc của thị xã quy mô 216 ha gắn với hơn 200 ha khu hạ tầng dân cư đô thị đã được UBND tỉnh tích hợp vào Điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh đang trình Chính phủ phê duyệt. Trong 2 năm 2020-2021, thị xã là địa phương xếp thứ Nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) trên địa bàn tỉnh với điểm số 89,5/100 điểm.

Thị xã Hồng Lĩnh - Đô thị đang trên đà phát triển

Những thành quả quan trọng thị xã đạt được trên, có sự đóng góp rất to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, điều đó khẳng định vị trí, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã dưới chân Núi Hồng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
  Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
   Liên kết website
  Thống kê: 3.775.796
  Online: 77