Ngày 26/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã họp kỳ thứ 4. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

    1. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Phường Đậu Liêu, Cơ quan Chính quyền và Trường THPT Hồng Lĩnh, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hàng năm theo quy định; một số đơn vị kết quả đạt được khá toàn diện; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Trong mốc kiểm tra, các đơn vị đã xử lý kỷ luật 10 trường hợp đảng viên vi phạm, đều với hình thức khiển trách.

    Tuy vậy, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; có đơn vị hàng năm thực hiện không hoàn thành kế hoạch đề ra; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu; hồ sơ, quy trình chưa đầy đủ, còn mang tính hình thức; việc xác định nội dung, đối tượng chưa đúng quy định; việc xem xét, thi hành kỷ luật một số trường hợp chưa kịp thời, làm giảm tác dụng giáo dục, răn đe trong thi hành kỷ luật, một số trường hợp thực hiện chưa bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ.

    Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu Đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các đơn vị được kiểm tra phát huy ưu điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; chỉ đạo xử lý kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể; hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng quy định.

    2. Kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với các Đảng ủy: Phường Đậu Liêu, Cơ quan Chính quyền và Trường THPT Hồng Lĩnh, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhận thấy: Đảng ủy các đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt khá đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác tài chính đảng của cấp trên đến các chi bộ trực thuộc; phân công 01 đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách, theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn tài chính đảng; một số đơn vị mặc dù trong điều kiện nguồn thu ngân sách, nguồn hỗ trợ từ cơ quan gặp nhiều khó khăn, nhu cầu chi phục vụ cho công tác Đảng ngày càng lớn nhưng đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tiết kiệm trong chi tiêu, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác xây dựng đảng của Đảng bộ; thực hiện việc quản lý, sử dụng, các hồ sơ, chứng từ kế toán cơ bản đúng quy định.

    Tuy vậy, một số đảng ủy chưa quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính của đảng; một số quy định của Trung ương có liên quan đến quản lý tài chính của đảng chưa được tổ chức triển khai, hướng dẫn đến tận các chi bộ và đảng viên; định kỳ hàng năm chưa thực hiện công khai tài chính theo quy định tại mục 33, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; một số đơn vị thực hiện việc trích tỷ lệ % để lại cho các chi bộ trực thuộc chưa đúng với quy định theo Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện chế độ đảng phí; việc lập, quản lý, lưu trữ chứng từ, hồ sơ thu, chi tài chính đảng chưa thực hiện đúng quy định, còn tùy tiện, lỏng lẻo.

    Ủy ban Kiểm tra Thị ủy yêu cầu các đảng ủy được kiểm tra rút kinh nghiệm nghiêm túc, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bổ sung, hoàn thiện các chứng từ còn thiếu theo nguyên tắc thủ tục tài chính đã được Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời truy thu số tiền đảng phí nộp lên Văn phòng Thị ủy còn thiếu theo quy định trong năm 2019, 2020cụ thể: Đảng ủy Trường THPT Hồng Lĩnh tổng số tiền phải nộp 14.137.000 đồng, Đảng ủy phường Đậu Liêu tổng số tiền phải nộp 534.900 đồng.

    3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thông qua kế hoạch giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đối với đồng chí Hoàng Thanh Sơn, Thị ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ; đồng chí Nghiêm Sỹ Hùng, đảng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; giao nhiệm vụ các đồng chí ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 745.064
    Online: 54