Kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã Hồng Lĩnh diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang dồn sức hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2020 và đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VI (2016 - 2021), cũng là kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ có nhiều quyết sách quan trọng được ban hành trên các lĩnh vực.

    Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND thị xã; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; báo cáo hoạt động của HĐND thị xã, Toà án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 14; phát biểu của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thị xã về nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, báo cáo của các ban, ngành trình kỳ họp; Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã.

    Các Tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021; bãi bỏ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 26/12/2016 ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn hỗ trợ cân đối ngân sách có tính chất đầu tư từ ngân sách cấp trên; hỗ trợ đối với người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT giai đoạn 2021 – 2025; hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 – 2025; khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025.

    Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận tại hội trường với 10 ý kiến phát biểu trực tiếp. Thực hiện chất vấn tại kỳ họp với 8 câu (04 nhóm nội dung) chất vấn trực tiếp đối với các đồng chí Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế; Ủy viên UBND, Trưởng Công an thị xã và đồng chí Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 8 lượt đại biểu HĐND thị xã tái chất vấn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn là những vấn đề quan trọng đặt ra trong năm 2020 và tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những vấn đề mới phát sinh được cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm.

    Các ý kiến thảo luận tại hội trường chất lượng, nghiên cứu sâu. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu làm rõ thêm về các nội dung chất vấn tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020 và kỳ họp thứ 14 lần này trên các lĩnh vực, chỉ rõ trách nhiệm và lộ trình giải quyết; đồng thời, giải trình làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, thể hiện rõ trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân.

    Với khối lượng công việc nhiều nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên HĐND thị xã đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra với việc thông qua 10 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đặc biệt là đã ban hành 04 quyết sách quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025. Theo đó, HĐND thị xã đã thống nhất trích ngân sách thị xã hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 10% mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng chính phủ quy định. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 20% mức đóng người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT.

    Thực hiện huy động nguồn lực và cân đối ngân sách hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư, xây dựng 152 hạng mục công trình (trường mầm non 45 hạng mục; tiểu học 39 hạng mục; tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở 68 hạng mục), dự kiến tổng kinh phí 112.084 triệu đồng, được phân khai theo giai đoạn, xếp theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo trường đạt tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng trường đạt tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia hàng năm của Ủy ban nhân dân thị xã, bố trí kinh phí để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường đăng kí kiểm tra công nhận và công nhận lại trường đạt tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo tỷ lệ 50% kinh phí của thị xã; 50% kinh phí của các phường, xã và các nguồn hợp pháp khác. Thực hiện thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh, giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Trên lĩnh vực kinh tế, HĐND thị xã đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó Nghị quyết tập trung đi sâu vào việc khuyến khích người dân cải tạo ruộng đất, phá bỏ bờ thừa nhỏ để hình thành ô thửa lớn, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị trên đơn vị sản xuất; đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi; nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật tư nông nghiệp; tiếp tục hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Thuận Lộc theo hướng các mô hình, dự án triển khai trên địa bàn xã sẽ được hỗ trợ thêm 20% kinh phí, đồng thời thực hiện cơ chế thưởng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu đạt chuẩn.

    Về công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân thị xã tiếp tục duy trì và bổ sung, sửa đổi các cơ chế hỗ trợ các nội dung chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết đã ban hành trước đây, như: hỗ trợ làm đường giao thông, kênh mương trong khu dân cư; đường giao thông, kênh mương nội đồng; hỗ trợ thảm nhựa các tuyến đường; trồng cây xanh; chỉnh trang nhà văn hóa; thưởng xây dựng các tuyến phố, ngõ phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

    Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh: “Hội đồng nhân dân thị xã đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của các vị đại biểu HĐND thị xã; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các ban HĐND thị xã, UBND thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan; ý kiến chất vấn của các vị đại biểu HĐND thị xã và đặc biệt là ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, đây là đóng góp quan trọng, thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của quý vị đại biểu, tâm huyết của cử tri và Nhân dân đối với sự phát triển của Thị xã.”. Đó là lời nhận xét, đánh giá nhưng cũng là lời cảm ơn của mỗi một đại biểu dân cử của thị xã dưới chân núi Hồng đối với các bậc cử tri và Nhân dân đã luôn đồng hành, tin tưởng, gửi gắm tâm tư nguyện vọng đóng góp xây dựng thị xã Hồng Lĩnh giàu đẹp, văn minh, để người đại diện của mình hoàn thành lời hứa trọn vẹn hơn khi kết thúc nhiệm kỳ của mình./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 750.741
    Online: 27