Một chặng đường mới lại bắt đầu trên quê hương Thị xã Hồng Lĩnh. Với những kết quả nỗi bật của nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính là tiền đề, sức mạnh để Hồng Lĩnh tăng tốc trong chặng đường mới với niềm tin và khát vọng xây dựng một đô thị Hồng Lĩnh thực trở xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội phía bắc tỉnh nhà. 

           Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm đổi mới và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh; tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, tham gia đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và  quan trọng nhất đó là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã nên đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa VI đề ra.

          Kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng kinh tế đô thị; tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 8,7%; cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn ước đạt 739,2 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 4.640 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với nhiệm kỳ trước; tỷ trọng vốn đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân tăng nhanh, đến năm 2020 chiếm trên 75%.

          Ngành công nghiệp từng bước trở thành động lực chủ yếu của sự phát triển; bước đầu hình thành trung tâm công nghiệp nhẹ theo quy hoạch của tỉnh tại thị xã Hồng Lĩnh. Hiện nay, trên địa bàn có trên 60 doanh nghiệp và 610 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp ngày càng được hoàn thiện, đã thành lập mới 02 cụm công nghiệp, thu hút mới 34 dự án phát triển công nghiệp, tổng vốn đầu tư trên 1.950 tỷ đồng. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp với công nghệ tiên tiến đã đi vào hoạt động có hiệu quả, các sản phẩm mới đã và đang trở thành sản phẩm chủ lực của Thị xã và Tỉnh. Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, bình quân hàng năm tăng trên 7,54%. Thực hiện tốt xã hội hóa đầu tư và chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn. Các ngành dịch vụ vận tải, viễn thông, ngân hàng, y tế... tăng trưởng khá. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, với tổng vốn đăng ký trên 2.950 tỷ đồng, được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh; thành lập mới 168 doanh nghiệp; hoàn thành việc chuyển đổi mô hình các hợp tác xã. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả tốt.

Thảm nhựa tại các tuyến đường

   Công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh được đẩy mạnh, trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong 5, năm đã thực hiện gần 300 công trình chỉnh trang đô thị, với tổng mức đầu tư trên 140 tỷ đồng; xây dựng thêm 18km đường giao thông, 26,5km rãnh thoát nước; 21.600m2 vỉa hè; xây dựng 20,5km đường điện chiếu sáng khu dân cư; cải tạo, xây dựng mới 22 nhà văn hóa; trồng mới 5.180 cây xanh đô thị. Đặc biệt, được nhân dân đã hiến 10.460m2 đất, tham gia 127.946 ngày công và hiến nhiều tài sản, đóng góp kinh phí với tổng giá trị trên 365 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn được thu hút đầu tư, Thị  xã đã bố trí nguồn lực xây dựng, chỉnh trang các công trình hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, khang trang; công tác chỉnh trang đô thị có bước đột phá; Thị xã đã triển khai thực hiện và đạt thêm 12 tiêu chí đô thị loại III, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 49/59 tiêu chí, tương đương 70,5 điểm.

 Văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các phong trào văn hóa, thể thao được triển khai sâu rộng; giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, có bước đi vững chắc, nhiều năm đứng trong tốp đầu của tỉnh; lĩnh vực y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình được triển khai có hiệu quả; công tác chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn luôn được tăng cường; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu với nhiều mô hình, cách làm mới.

Một góc phố tại thị xã Hồng Lĩnh

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, đạt những kết quả khá toàn diện. Công tác tuyên truyền đi vào thực chất, đổi mới cả hình thức và nội dung, phương pháp. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm; chủ động triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng thể hiện rõ nét hơn.

Tự hào với những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã dành được trong thời gian qua đã minh chứng cho sức sống, trí tuệ, niềm tin và khát vọng mãnh liệt vào tương lai của người Hồng Lĩnh, đó cũng chính là tiền đề, động lực quan trọng để Thị xã vững tin bước tiếp chặng đường phát triển mới. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong điều kiện hết sức thuận lợi, thị xã Hồng Lĩnh được tỉnh xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, là hạt nhân đô thị phía Bắc tỉnh, đồng thời là một trong ba hành lang phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, sẽ tạo ra nhiều cơ hội và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã. Đây cũng là sự kỳ vọng của tỉnh, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Lĩnh về phát triển thị xã trong tương lai. Trước chặng đường 5 năm (2020 - 2025), Thị xã Hồng Lĩnh xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp hiện đại, du lịch tâm linh - sinh thái và hạ tầng các khu đô thị theo quy hoạch; tăng cường kết nối với các huyện phụ cận, xây dựng đô thị Hồng Lĩnh là đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của Tỉnh. Cùng với đó là tập trung ba khâu đột phá quan trọng: (1) Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thành lập thêm ít nhất 2 cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; (2) Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hồng Lĩnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có tư duy đổi mới sáng tạo vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển của Thị xã trong thời kỳ mới.

 Tin tưởng rằng, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí khát vọng vươn lên của mỗi người dân Hồng Lĩnh; sự linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cùng với những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương và sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh. Trong thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.363
    Online: 38