Đ/c Trần Quang Tuấn -  Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Xác định việc cải cách  hành chính, ứng dụng CNTT có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm UBND Thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm đã có 270 thủ tục hành chính được UBND Tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyền của UBND Thị xã và các phòng chuyên môn;  Trung tâm giao dịch một cửa  đã tiếp nhận, giải quyết 2.564 hồ sơ trên các lĩnh vực đất đai, lao động TBXH, xây dựng....Việc tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo quy định bộ thủ tục hành chính do UBND Tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó việc  việc áp dụng hệ thống quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được UBND Thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; các phòng thuộc UBND Thị xã thường xuyên duy trì và cải thiến hệ thống; có 4/6 phường, xã xây dựng và áp dụng hệ thống.

Mặc dù vậy trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: tinh thần phối hợp của một số cán bộ phòng ban chuyên môn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính chưa cao;  cán bộ trực tiếp nhận và trả kết quả  còn kiêm nhiệm  nên ảnh hưởng đến công việc được giao; nhận thức về các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO của một số cấn bộ công chức  còn hạn chế nên lúng túng trong triển khai thực hiện, hoạt động đánh giá thiếu chuyên nghiệp…

Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trong quá trinh thực hiện, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để trong thời gian tới việc cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quang Tuấn - Chủ tịch UBND Thị xã đã thống nhất như một số kiện nghị đề xuất được đưa ra; đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới và yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các phường xã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Đó là, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của bộ phận một cửa. Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định và các nội dung, tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công cấp thị; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch CCHC đã xây dựng hiệu quả, chất lượng; Tiếp tục rà soát, làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đề nghị UBND tỉnh sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính còn bất cập; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường, xã; nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ; Tiếp tục nâng chất lượng các văn bản ban hành theo hướng bảng biểu, rõ nội dung công việc và tiến độ hoàn thành để tập trung kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện, gắn với đánh giá, biểu dương khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nội bộ việc thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008./.

Thanh Trúc - Bảo Phương

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 790.658
Online: 39