Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, thể hiện rõ nhất là đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/ThU, ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Chỉ thị số 10-CT/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy đã nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị là phải gắn chặt công tác dân vận chính quyền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính...

Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri phường Đức Thuận

HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để nắm bắt tình hình, tập hợp những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên các lĩnh vực như: Thực hiện các kết luận, giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND Thị xã hàng năm; Giám sát về việc thực hiện các đề án, phong trào, chương trình phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; chuyên đề quản lý nhà nước về đất đai và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã... Từ đó nắm tình hình triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Đặc biệt, để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, cấp ủy và chính quyền các cấp ở Thị xã đã thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận qua nhiều hình như: Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh; tổ chức tọa đàm bàn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền năm 2018, thành lập các CLB hỏi đáp pháp luật... Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức; gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ, công chức từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp… Từ đó, các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết và đã có chuyển biến tích cực.

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

Song song, để triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND Thị xã giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế; chú trọng đến đạo đức công vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa ở các phường, xã và Trung tâm hành chính công ở Thị xã. Hướng đến sự hài lòng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các cấp đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động giám sát. Ủy ban nhân dân Thị xã đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/UBND, ngày 26/3/2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền, tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập…, chỉ đạo sơ, tổng kết các văn bản liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Sáu tháng đầu năm 2018, số thủ tục hành chính áp dụng chung tại Thị xã 338 thủ tục thuộc 287 lĩnh vực, đã tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ các loại và luôn được cấp trên đánh giá mức độ giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Tiếp nhận đơn, giải quyết đơn, đạt tỷ lệ 100%, duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ, đặc biệt tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhờ quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", Thị xã đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân vào chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất để xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông qua "Dân vận khéo" ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng các cụm dân cư ở các thôn, tổ dân phố để xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhiều mô hình, cách làm hay đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, như: Mô hình "5 không, 3 sạch", "trồng và bảo vệ cây xanh", xây dựng vườn mẫu, làm nhà ở cho hộ nghèo... vừa mang đậm ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc đã nhận được sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình "Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự", "Công an Thị xã Hồng Lĩnh xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ vì nhân dân phục vụ"... Thông qua đó đã phát huy trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, công tác dân vận chính quyền ở thị xã Hồng Lĩnh đã ngày càng khẳng định được tác dụng hiệu quả tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, cấp ủy, chính quyền từ Thị xã đến các phường, xã sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phối hợp với các địa phương, ban, ngành liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên địa bàn; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" và quy chế dân chủ ở cơ sở... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020./.

HOÀNG BÁ KHANG

UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hồng Lĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 750.840
Online: 48