Thực hiện Văn bản số 417/TT-NV3 ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thị xã về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020” trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, vừa qua, UBND thị xã đã có văn bản số 1400/UBND-TT về triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN. Theo đó, Chủ tịch UBNd thị xã giao các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tổ chức đăng tải thông tin về Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình (Hoàn thành trước ngày 25/9/2021)

2. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý viết và nộp bài dự thi, cụ thể:

- Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, yêu cầu 100%  cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi;

- Đối với Trung tâm Y tế thị xã: Ít nhất có 10 bài dự thi.

- Đối với ngành Giáo dục: Khuyến khích 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi. Giao Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo và Hiệu trưởng trường THPT trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Đối với các phường, xã: ít nhất có 20 bài tham gia dự thi (công chức cấp xã 10 bài; các thành phần khác: 10 bài).

Đề thi, Bìa, Mẫu bài dự thi và Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ được gửi kèm  theo đường link ở phía dưới

Yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành và nộp bài dự thi về UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã) trước ngày 05/10/2021. Số lượng, chất lượng bài thi là kết quả để xem xét, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và phong trào thi đua của các đơn vị, địa phương.

3. Giao Phòng Văn hóa - Truyền thông thị xã chủ trì phối hợp với Thanh tra thị xã tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng hình thức phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

4. Giao Thanh tra thị xã đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai cuộc thi“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tại các đơn vị, địa phương theo các nhiệm vụ đã được giao tại văn bản này, báo cáo UBND thị xã kết quả triển khai thực hiện.

Nhận bài dự thi, tổng hợp kết quả dự thi gửi về Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 10/10/2021.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quan tâm thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Thanh tra thị xã (qua đồng chí Trần Thị Kim Tuyến - Thanh tra viên, số điện thoại: 0916.401.283) để được hướng dẫn./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.568.814
    Online: 58