Thực hiện Văn bản số 4848/UBND-NC1 ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022; Các văn bản của Sở Nội vụ: số 1387/SNV-CCVC ngày 29/7/2021 về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022; số 1402/SNV-CCVC ngày 03/8/2021 về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng viên chức giáo dục thị xã Hồng Lĩnh năm học 2021 - 2022; Văn bản số 1434/SGDĐT-TCCB ngày 04/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên thị xã Hồng Lĩnh năm học 2021 - 2022; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã về xét tuyển giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm học 2021 - 2022;

UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm học 2021-2022 như sau:

I. VỀ CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỨC DANH CẦN TUYỂN:  

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng:

+ Giáo viên mầm non: 03 chỉ tiêu; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng III, Mã số V.07.02.26.

+ Giáo viên tiểu học (giáo viên văn hóa): 17 chỉ tiêu; chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

(a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

(b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

(c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

(d) Có lý lịch rõ ràng;

(đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

(e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

2.1. Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

2.2. Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học.

 3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện 02 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

2. Vòng 2

Xét tuyển thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thang điểm 100).

Người dự tuyển phải trải qua phần thực hành, gồm 02 phần cụ thể:

- Phần 01:

+ Soạn kế hoạch bài dạy cho một đơn vị kiến thức trong chương trình giáo dục mầm non hiện hành (đối với vị trí việc làm dự tuyển là giáo viên mầm non); chương trình giáo dục tiểu học hiện hành (đối với vị trí việc làm dự tuyển là giáo viên tiểu học);

+ Thời gian soạn kế hoạch bài dạy: Tối đa 90 phút.

+ Thang điểm: Tối đa 20 điểm.

- Phần 02:

+ Thực hành lên lớp tiết dạy đã soạn ở phần 1 tại 01 lớp học ở trường mầm non (đối với vị trí việc làm dự tuyển là giáo viên mầm non); ở trường tiểu học (đối với vị trí việc làm dự tuyển là giáo viên tiểu học) trên địa bàn thị xã. Địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng xét tuyển thông báo trước thời điểm thực hành;

+ Thời gian thực hành: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thang điểm: Tối đa 80 điểm.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Hội đồng xét tuyển giáo viên sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ dự tuyển

 Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, có mẫu kèm theo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Hồ sơ tuyển dụng:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến tại UBND thị xã để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ PHÍ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 07/9/2021 đến 17 giờ 30 phút ngày 06/10/2021.

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND thị xã Hồng Lĩnh; địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

3. Phí xét tuyển: Không thu lệ phí xét tuyển.

Thông báo này được đăng trên Báo Hà Tĩnh; Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh, địa chỉ: honglinh.hatinh.gov.vn thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh - truyền hình thị xã, truyền thanh phường, xã; niêm yết tại trụ sở UBND thị xã.

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0941.082.969./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 970.070
    Online: 67