Sáng ngày 7/12, Trung tâm chính trị thị xã phối hợp với các Ban xây dựng đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá II năm 2023.

Tham dự có đồng chí Đặng Ngọc Huấn, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị; lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy.  

Đồng chí Đặng Ngọc Huấn, Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị: đề nghị các học viên sắp xếp thời gian, công việc tham gia học tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt; các giảng viên áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, cập nhật nhiều thông tin mới, liên hệ thực tiễn phong phú giúp học viên tiếp thu các chuyên đề hiệu quả.

Tham gia lớp học có 38 học viên đến từ 10 tổ chức cơ sở đảng được học tập 10 chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tuởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được nghe tình hình kinh tế xã hội của thị xã thời gian qua.

Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới là điều kiện để đảng viên mới kết nạp được chuyển đảng chính thức, đồng thời cũng là dịp để các đảng viên học tập nâng cao trình đô lý luận chính trị, tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.259
    Online: 4