DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN, DÂN CHỦ CƠ SỞ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

1

Kết luận số 114-KH/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

Xem chi tiết tại đây

2

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Xem chi tiết tại đây

3

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xem chi tiết tại đây

4

Chỉ thị số 33-CT/TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây

II

VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH

5

Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây

6

Kết luận số 43-KL/TU ngày 24/6/2023 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-TQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới

Xem chi tiết tại đây

7

Quyết định số 269-QĐ/TU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Xem chi tiết tại đây

8

Quyết định số 03/CT-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây

III

VĂN BẢN CỦA THỊ ỦY, UBND THỊ XÃ

 

9

Quyết định số 232-QĐ/ThU ngày 23/3/2022 của BTV Thị ủy

Xem chi tiết tại đây

10

Kế hoạch số 26-KH/BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo về thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2023

Xem chi tiết tại đây

11

Kế hoạch số 16-KH/BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023

Xem chi tiết tại đây

12

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thị xã thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2023

Xem chi tiết tại đây

13

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/6/2023 của UBND thị xã về Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xem chi tiết tại đây

IV

VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

14

Chỉ thị số 23-CT/TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2021-2023

Xem chi tiết tại đây

15

Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể CCHCNN tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết tại đây

16

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh

Xem chi tiết tại đây

                                                                        BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.936
    Online: 7