Sáng ngày 04/8, tại hội trường Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Thị ủy.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh; Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long cùng các đồng chí  trong Ban Thường vụ Thị ủy; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy; lãnh đạo UBND thị xã, UBMTTQ thị xã.

Thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Điều động đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đến nhận công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; luân chuyển đồng chí Lê Thành Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Cơ quan Thị ủy Hồng Lĩnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh.

Tại hội nghị đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh - Nguyên Bí thư Thị ủy đã bàn giao chức danh Bí thư Thị ủy, nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Thị ủy cho đồng chí Lê Thành Đông.

Căn cứ Quyết định số 45-QĐ/TU, ngày 28/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa VII về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Thị ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và Nhân dân Thị xã về sự lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 Chủ trì và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ; chủ động đề xuất trao đổi trong Thường trực Thị uỷ những vấn đề quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận, quyết định.

Tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ cán bộ cốt cán về đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những nội dung về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ thảo luận, quyết định.

 Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu đột phá, chương trình công tác toàn khoá, chương trình hành động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ. Trực tiếp chỉ đạo những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xây dựng đội ngũ cán bộ Thị xã.

 Chủ động kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ; bảo đảm cho sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ được thực hiện đúng theo quy chế, đúng nguyên tắc, giữ vững đoàn kết nội bộ.

 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác của Thị xã; thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ báo cáo với Tỉnh uỷ và thông báo cho cấp ủy cơ sở về hoạt động của Ban Chấp hành theo đúng chế độ quy định và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức - cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy quân sự Thị xã, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Đảng bộ quân sự và công tác quốc phòng của Thị xã. 

Cùng với đồng chí Phó bí thư thường trực và Phó bí thư - Chủ tịch UBND Thị xã giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị uỷ ký các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và một số văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tiếp tục cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Nghị quyết chuyên đề 01, 02, 03 và các Đề án, Quy định, Kết luận của BCH, BTV Thị ủy đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.773.597
    Online: 52