DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành

từ năm 2001 đến năm 2020 còn hiệu lực thi hành

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,

năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

 

Thời điểm có hiệu lực

Link tải về

  1.  

Quyết định

123/QĐ-UB

ngày 22/3/2001

Ban hành qui định nội dung năm nhất về xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở

22/3/2001

 

  1.  

Quyết định

741/QĐ-UB ngày 29/11/2004

Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại xóm 5 - xã Đức Thuận 

29/11/2004

 

  1.  

Quyết định

330/QĐ-UB ngày 27/4/2005

Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại khu đô thị mới khối 2 - phường Nam Hồng

04/5/2005

 

  1.  

Quyết định

591/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/20006

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tại xã Đậu Liêu

28/8/2006

 

  1.  

Quyết định

842/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Ban hành Quy định việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn Mặt Ba xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh

04/12/2008

 

  1.  

Quyết định

389/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009

 

Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

28/5/2009

 

  1.  

Quyết định

1244/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

 

Ban hành Quy chế quản lý các di tích, danh lam thắng cảnh và tổ chức lễ hội trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

14/10/2010

 

  1.  

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019

Bãi bỏ Quyết định số 1335/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND Thị xã ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

18/6/2019

Tải về

  1.  

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Thị xã về ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn th xã Hồng Lĩnh

10/01/2020

 Tải về

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.524.452
Online: 46