Điều kiện tự nhiên

          1. Đặc điểm tự nhiên

Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập theo Quyết định số: 67/HĐBT ngày 02 tháng 3 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trên cơ sở