Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực tiễn tại Đảng bộ phường Đậu Liêu

Đảng bộ phường Đậu Liêu gồm 12 chi bộ trực thuộc, với 263 đảng viên; trong đó có 8 chi bộ tổ dân phố với 187 đảng viên, chiếm tỷ lệ 71%; 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an với 76 đảng viên chiếm tỷ lệ 29%. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể Thị xã, sự phấn đấu nổ lực, đoàn kết của Nhân dân và đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị nên Phường đã giành được những kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá (bình quân hàng năm tăng 5-7%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CN, TTCN (chiếm 31,2%), Thương mại - Dịch vụ (chiếm 52,49%), nông, lâm nghiệp (chiếm 16,31%). Chính trị ổn định, Văn hoá - Xã hội có nhiều tiến bộ, Quốc phòng - An ninh đ­ược giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện (hiện nay thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,92 triệu đồng/năm); Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh (TSVM). Đạt được những kết quả trên là nhờ thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đảng uỷ đã tập trung đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, đặc biệt là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi được quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để góp phần cũng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, giải quyết dứt điểm những thắc mắc, kiến nghị của cử tri đối với một số tổ chức, cá nhân. Đảng ủy Phường đã xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo  UBKT Đảng ủy tăng cường công tác nắm tình hình, căn cứ vào những thông tin thu thập, phản ánh của cán bộ, đảng viên, Nhân dân … để xác định đối tượng, nội dung và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 10 năm qua, Đảng uỷ và UBKT phường đã tổ chức kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới, 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận hầu hết đều vi phạm nhưng có một số tổ chức đảng, đảng viên chưa đến mức phải đề nghị xử lý kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm, khắc phục những khuyết điểm, vi phạm; đã xử lý kỷ luật 10 đảng viên vi phạm. Riêng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ngoài nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, UBKT Đảng ủy phường Đậu Liêu đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng (chi ủy chi bộ) và 3 đảng viên về công tác quản lý, sử dụng tiền đóng góp của Xã viên để đầu tư cơ sở vật chất của Hợp tác xã nông nghiệp; về công tác huy động, quản lý thu, chi tiền dạy thêm, học thêm tại trường học, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý tài chính của đơn vị. Qua kiểm tra, đã làm rõ và có kết luận cụ thể đối với 01 tổ chức và 03 cá nhân được kiểm tra đều có vi phạm. Trong đó có 01 tổ chức, 01 cá nhân vi phạm nhưng chưa đến mức phải đề nghị xử lý kỷ luật; 02 cá nhân là người đứng đầu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, UBKT đã tham mưu Đảng ủy thực hiện quy trình và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 02 đồng chí. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc khắc phục, sữa chữa các vi phạm, khuyết điểm sau kiểm tra; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, cũng như vào hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng ta đang tích cực thực hiện.

Một phiên làm việc giữa Đoàn kiểm tra với đảng viên khi có DHVP

Bên cạnh những kết quả đạt được của Đảng uỷ và UBKT phường về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng, thì công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ phường Đậu Liêu vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là công tác tham mưu của UBKT có lúc chưa kịp thời, chất lượng một số cuộc kiểm tra chưa đáp ứng; sự quan tâm vào cuộc của một số cán bộ, đảng viên chưa được thường xuyên, quyết liệt, vẫn còn tư tưởng không muốn vào cuộc vì sợ vất vả, khó khăn, đụng chạm, nhất là đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; vì điều kiện làm việc và trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Từ những kết quả, hạn chế trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ Đậu Liêu trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải thường xuyên tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa to lớn của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên để xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, từ đó khắc phục tư tưởng xem nhẹ hoặc coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là của UBKT các cấp.

Thứ hai, phải đề ra chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng và xem đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong năm của cấp ủy và của UBKT các cấp.  

Thứ ba, xác định vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, UBKT Đảng ủy đối với nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là yếu tố quyết định đến kết quả kiểm tra.

Thứ tư, phải thường xuyên tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT cấp trên và sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thực sự có chất lượng, hiệu quả và cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Để tiếp tục góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Phường và chi ủy các chi bộ, thời gian tới Đảng ủy, UBKT Đảng ủy sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các văn bản của Trung ương và cấp uỷ các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bằng các hình thức phong phú, đa dạng; phân công cán bộ chỉ đạo về tận các chi bộ để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chi ủy chi bộ và đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát; rà soát tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và những năm tiếp theo phù hợp tình hình của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tổ chức kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); thường xuyên tham mưu hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc mới phát sinh, tham mưu xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

                                                                       BÙI ĐỨC SONG

                                              Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P. Đậu Liêu

Tin cùng chuyên mục