Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và Công an thị xã Hồng Lĩnh về thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2019 -2021, qua quá trình triển khai thực hiện phong trào  đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và đem lại những kết quả đáng phấn khởi; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” đã góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp

Toàn thị xã có 223 dòng họ, chi họ với 8.480 nhân khẩu được phân bố ở 6 phường, xã, có nhiều dòng họ Khoa bảng nổi tiếng như: Họ Sử ở phường Đức Thuận có hai cha con thi đỗ Trạng Nguyên là Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy; Họ Bùi ở phường Đậu Liêu có Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

Các đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2019 -2021

Trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động đã được triển khai đến tận các khu dân cư, dòng họ, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “5 nhất”, đã được toàn dân và các dòng họ tham gia hưởng ứng tích cực, góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự, phát huy truyền thống văn hoá của địa phương.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long  phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2019 -2021

 Để phát huy vai trò, vị trí của các dòng họ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, hàng năm Uỷ ban MTTQ thị xã, Công an và các đoàn thể chính trị- xã hội thị xã ký kết Chương trình phối hợp, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch năm, nhằm đa dạng hoá các hình thức tổ chức tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung phong trào thi đua yêu nước trong các dòng họ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Theo đó, Mặt trận tổ quốc và Công an các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị- xã hội, các Hội xã hội hướng dẫn các khu dân cư, các dòng họ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào. Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung và ý nghĩa của phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” đến các dòng họ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Xã Thuận Lộc đón nhận danh hiệu di tích lich sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Trần Văn Khải

Thông qua các ngày tế lễ rằm tháng giêng, tháng bảy và các ngày lễ tết, các dòng họ, mà trực tiếp là Tộc trưởng họ, Hội đồng gia tộc đã triển khai, quán triệt cho các con cháu các tiêu chí xây dựng “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, trên tinh thần đó vận động con cháu phấn đấu thực hiện tốt; giáo dục con cháu chấp hành nghiêm về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của địa phương, hương ước của thôn, tổ dân phố; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp về gia phong, gia tộc nhằm góp phần xây dựng dòng họ ngày càng văn minh và đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Qua nhiều năm thực hiện phong trào đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của thị xã.

Mặt trận Tổ quốc thị xã đã phối hợp với Công an và các ngành lồng ghép triển khai phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Ba không”, phong trào “5 nhất”, và các phong trào, đề án, câu lạc bộ của các tổ chức thành viên.

Dòng họ Lê Văn xã Thuận Lộc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đển con cháu trong dòng họ

Phát huy vai trò vị trí của dòng họ trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các dòng họ đã có nhiều hoạt động tích cực, xây dựng dòng họ ngày càng phát triển, chấp hành tốt Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện “nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và các quy chế, hương ước của địa phương.

Thông qua các cuộc sinh hoạt, tế lễ, các dòng họ tiếp tục phổ biến các tiêu chí “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự” và nhắc nhở khuyên răn con, cháu gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đưa nội dung có liên quan của Hương ước địa phương vào những quy định của Dòng họ, Gia tộc, hiện nay có 100% dòng họ đã xây dựng được Tộc ước, Quy ước nhằm động viên con cháu tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, thực hành tiết kiệm, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng an ninh trật tự thôn, tổ dân phố. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, các dòng họ đã tích cực phối hợp vận động con, cháu hiến đất, tài sản giải phóng mặt bằng các công trình và xây dựng, chỉnh trang đô thị, sau 2 năm (2019 -2021) các dòng họ đã động viên con cháu tham gia đóng góp gần 227 tỷ đồng; hiến gần 35.970m2 đất vườn, đất ở, đất nông nghiệp, hiến tài sản gần 41,7 tỷ đồng, 37.646 ngày công của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trị giá gần 9,4 tỷ đồng. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, các dòng họ đã tham gia cùng với MTTQ xây dựng 48 công trình, phần việc, góp phần vào giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Nhiều nhà thờ họ được xây dựng khang trang sạch đẹp

Thông qua các phong trào ở địa phương, dòng họ đã góp phần vận động gia đình con, cháu phấn đấu xây dựng các danh hiệu ở khu dân cư. Năm 2021 có 52/52 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ văn hoá đạt 100%; danh hiệu gia đình văn hóa đạt 94%; 88,3% đạt gia đình hiếu học (năm 2019 danh hiệu thôn, tổ văn hoá đạt tỷ lệ 88,46%, gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 92,3%); bình quân hàng năm có 65% dòng họ đạt dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự, góp phần đưa tỷ lệ khu dân cư văn hoá năm sau cao hơn năm trước.

Bên cạnh việc triển khai phong trào “Xây dựng dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”, MTTQ, Công an các cấp đã phối hợp tuyên truyền các dòng họ thực hiện phong trào gắn với thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng gia đình, khu dân cư, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và phong trào “Năm nhất về an ninh trật tự”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trong đó xây dựng gia đình an toàn, dòng họ an toàn là yếu tố có vai trò quan trọng để đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tổ chức quán triệt và ký cam kết thực hiện nội dung phong trào “Năm nhất”, công tác quản lý sử dựng vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đèn trời, công tác phòng cháy, chữa cháy... có 203/223 dòng họ ký kết xây dựng “Dòng họ văn minh, an toàn về an ninh trật tự”. Uỷ ban MTTQ và Công an phường, xã đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con cháu các dòng họ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; có 71% dòng họ đăng ký thi đua dòng họ không có hoặc không phát sinh tội phạm ma tuý, mại dâm, vi phạm pháp luật. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội; Đề án 01- 138/CP của Chính phủ về đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư đã đưa lại hiệu quả; các dòng họ đã phối hợp với tổ hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả, hầu hết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, dòng họ đều được hòa giải, đã có hơn 82% vụ việc xẩy ra mâu thuẫn ở cơ sở được hoà giải thành công, từ đó đã ngăn chặn các hiện tượng vi phạm pháp luật và giảm đơn thư khiếu kiện, tăng cường mối đoàn kết trong mỗi gia đình, dòng họ, trong khu dân cư. Nét nổi bật là có nhiều dòng họ nhiều năm liền không có người phạm tội, không có người nghiện ma túy và vi phạm các tai, tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Đại hội Phan tộc Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2022-2027

Phong trào tôn tạo và xây dựng mới nhà thờ, từ đường ngày càng phát triển, hiện nay có 223 dòng họ có nhà thờ để thờ cúng tổ tiên khang trang, văn minh và đảm bảo an ninh. Các dòng họ đã phát huy truyền thống đoàn kết, Tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đời sống ổn định từng bước phát triển. Trong 2 năm gần đây, các dòng họ đã giúp đỡ 13 hộ thoát nghèo, tăng tỷ lệ dòng họ không còn hộ nghèo lên 75%, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã hàng năm xuống gần 1%;

Các dòng họ đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hoạt động khuyến học khuyến tài; công tác  đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo.Phong trào xây dựng quỹ khuyến học ở dòng họ luôn được quan tâm đẩy mạnh, đến nay toàn thị xã có quỹ khuyến học gần 1,2 tỷ đồng. Hàng năm vào dịp rằm tháng giêng, tháng bảy các dòng họ đã tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà cho các cháu có thành tích cao trong học tập, bình quân mỗi suất quà 150- 300 ngàn đồng, đã kịp thời động viên con, cháu thi đua phấn đấu học tập, đem lại các danh hiệu cao quý, làm rạng danh dòng họ, dòng tộc.

Với những kết quả đạt được trong 2 năm ( 2019 -2021), toàn thị xã đã có 142/223 dòng họ đạt 5 tiêu chí “Dòng họ văn minh - An toàn về an ninh trật tự”. Theo ông Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh, mô hình dòng họ văn minh, an toàn về ANTT đã tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.422
    Online: 49