Chiều ngày 19/10/2021, Thị uỷ Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ thị xã khoá VI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ và đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, Cấp uỷ các cấp đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và dưới cơ sở, thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, phân công cá nhân phụ trách, tránh sự chồng chéo bao biện, làm thay hoặc buông lỏng quản lý. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, qua đó giám sát mọi sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện sai trái lệch lạc, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp sai phạm. Chú trọng triển khai thực hiện từng bước, có hiệu quả các khâu công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, công khai dân chủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường. Các chế độ chính sách đối với cán bộ được đảm bảo…

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương và Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ thị xã công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng; từng bước trẻ hóa cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét, Chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã đạt được sau thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ thị xã; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có lúc, có việc chưa thường xuyên, kịp thời, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đôi lúc còn mang tính hình thức, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa gắn sát với yêu cầu thực tế và đồng bộ với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ; chất lượng hiệu quả đạo tạo còn thấp, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu: Thị xã cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thị xã, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác cán bộ; Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng và tiến hành theo định kỳ, dân chủ, công khai; quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng, có khả năng, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình, hăng say công tác; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt; tuyển dụng, sắp xếp cán bộ có chuyên ngành phù hợp vị trí công tác...Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt đảng; làm tốt công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, chính quyền vững mạnh; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính.  Thường xuyên rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.040
    Online: 36