Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. 

    Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo thị xã chúc mừng UBMTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống

    Thực hiện Chương trình triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa dịch bệnh, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Vận động nhân dân tích cực xây dựng các công trình, chỉnh trang đô thị

    Cùng đồng hành với Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh trong suốt hơn 28 năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh đã tích cực, tiên phong hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cùng với các đoàn thể chính trị xã hội và cấp ủy, chính quyền các phường, xã, cộng đồng dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên để tham gia phong trào xây dựng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các tiêu chí đô thị loại III góp phần đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 8,7%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm; giai đoạn 2016 - 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 739,2 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 4.640 tỷ đồng; thu hút thêm 64 dự án đầu tư trên các lĩnh vực với tổng vốn đăng ký trên 2.950 tỷ đồng, được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh; xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng các tiêu chí đô thị loại III, đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 49/59 tiêu chí; tích cực chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai và quyết tâm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thị xã Hồng Lĩnh thực sự trở thành đô thị trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh vào năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

    Kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư của các xã, phường trên địa bàn Thị xã nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Ngày hội Đại đoàn kết tại TDP 4, phường Đậu Liêu

    Đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong những năm qua, MTTQ thị xã luôn quan tâm, chia sẻ với những đối tượng chính sách, người nghèo

    Tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp như: Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 487.424
    Online: 18