Từ ngày 01/9 đến ngày 10/11/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã các năm 2018, 2019. Theo đánh giá, có trên 70% các kiến nghị đã được UBND thị xã, các phòng, ban ngành liên quan và UBND phường, xã quan tâm giải quyết.

    Trong hai năm 2018 và 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức giám sát 4 chuyên đề trên các lĩnh vực, gồm: Quản lý nhà nước về đất đai; tình hình thực hiện Đề án văn hóa, văn minh đô thị; công tác vận động, quản lý, sử dụng các loại quỹ xã hội, từ thiện, vận động đóng góp của Nhân dân; tình hình thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt. Kết quả giám sát cho thấy, UBND thị xã và các ngành liên quan đã quan tâm giải quyết 41/49 kiến nghị mà Ban Kinh tế - Xã hội đã kiến nghị, đạt tỷ lệ 84%; UBND các phường, xã đã tiếp thu và xử lý đạt tỷ lệ bình quân 72%. Kết luận giám sát của Ban đã góp phần tích cực cùng các cơ quan được giám sát thực hiện tốt hơn chức trách quản lý, tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành mà việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu Đề án đề ra đã có những chuyển biến tích cực, nhất là trong việc hình thành nếp sống văn hóa văn minh ở một bộ phận Nhân dân, biểu hiện rõ nét nhất là trong hưởng ứng phong trào chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị 2 cấp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến, các vấn đề tồn đọng, vướng mắc đã được chính quyền hai cấp quan tâm tháo gỡ. Đặc biệt việc công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980 đã bám sát Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh, thực hiện các bước chặt chẽ, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện các hồ sơ, thủ tục để được công nhận lại. UBND thị xã, Ban điều hành, Ban Quản lý các quỹ xã hội, từ thiện do UBND thị xã, UBMTTQ và các đoàn thể, Hội xã hội; UBND, UBMTTQ phường, xã quản lý đã bám sát quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp. Các quỹ, các cuộc vận động đóng góp đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

    Tuy vậy, vẫn còn nhiều kiến nghị Ban chỉ ra chưa được quan tâm giải quyết, các đơn vị được giám sát cũng đã phân tích, chỉ rõ nguyên nhân chưa thực hiện trong đó có những nội dung mang tính chủ quan và khách quan do vướng quy định cấp trên, ảnh hưởng của dịch bệnh,... Đoàn giám sát đã chỉ rõ các vấn đề chưa thực hiện và kiến nghị các nội dung cụ thể để các đơn vị được giám sát tiếp thu, tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

    Việc giám sát lại các kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề là cách làm hay, cần phát huy và nhân rộng nhất là khi nhiệm kỳ 2016-2021 đã gần kết thúc. Kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh cũng là dịp để nhìn nhận lại hiệu quả công tác giám sát chuyên đề thời gian qua, đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động giám sát của cơ quan dân cử nói riêng và hoạt động của chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 866.787
    Online: 11