UBND thị xã vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2020 cho đội ngũ cán bộ phụ trách tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

    Trong thời gian một buổi, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thanh tra, tư pháp, ban tiếp công dân Thị xã; lãnh đạo, công chức địa chính, công chức văn phòng cấp ủy, chính quyền các phường, xã đã được tiếp thu nội dung của Luật tiếp công dân năm 2013 và nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Luật tố cáo  2018 và  Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 866.681
    Online: 68