Sử Đức Huy (1360 - 1430): Ông đỗ trạng nguyên năm Tân Dậu, triều Trần Duệ Tông (1381). Vào lúc xã hội đương thời rối ren Ông không ra làm quan mà cùng cha mình là Sử Huy Nhan lên vùng Hương Sơn lập trại. Về sau Ông theo nghĩa quân Lê Lợi chống ách đô hộ của nhà Minh. Sau khi thắng lợi ông được cử giữ chức Hàn lâm viện sử quán. Để ghi nhớ công ơn khi mất ông cùng cha của mình được nhân dân lập đền thờ tại quê nhà (làng Ngọc sơn, nay là tổ dân phố Ngọc sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) gọi là đền Song Trạng. Hiện nay đền thờ hai Ông đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 2.763.942
Online: 115