Trụ sở: Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Thị xã Hồng Lĩnh Điện thoại: 0393.835356. Fax: 0393.836.128. Email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn

A. LÃNH ĐẠO:
1. Chủ tịch UBND: Nguyễn Huy Hùng

• Sinh ngày: 19/6/1976.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

• Trình độ chính trị: Cao cấp

* SĐT: 0977887755

* Email: hungnh.hl@hatinh.gov.vn

Nhiệm vụ:

1.1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã. Cùng tập thể UBND thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã về quản lý Nhà nước trên địa bàn thị xã. Là thủ trưởng Cơ quan Chính quyền thị xã.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác và các phòng, ngành liên quan đến lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng – An ninh, Cải cách hành chính, Thanh tra, Xây dựng, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng. Chủ trương đầu tư các dự án. Làm chủ tài khoản ngân sách thị xã.

1.3. Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

1.4. Chỉ đạo các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND thị xã. Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thị ủy, HĐND, UBMTTQ thị xã; Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh – Can Lộc, Chi nhánh Hải quan Hồng Lĩnh, Kho bạc Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch (có thể uỷ
quyền cho Phó Chủ tịch) báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ, HĐND thị xã những nội dung mà Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ, Thường trực HĐND thị xã yêu cầu.

1.5. Làm Chủ tịch (hoặc Trưởng Ban) các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

1.6. Trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND thị xã ký các văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã và các văn bản hành chính thông thường, các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND thị xã trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và HĐND thị xã.

1.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

2. Phó chủ tịch phụ trách Văn - xã: Ông Đinh Văn Hồng

•Sinh ngày: 28/4/1978.

•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật.

•Trình độ chính trị: Cao cấp.

* SĐT: 0982 835 263 ;

* Email: hongdv.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ:

2.1. Được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND thị xã; làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã, thay mặt Chủ tịch UBND thị xã điều hành hoạt động của UBND khi Chủ tịch đi vắng. Là người phát ngôn của UBND thị xã.

2.2. Giúp Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và các phòng, ngành liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa, Thông tin, Truyền thông, Thể thao, Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế, Dân số, Gia đình và Trẻ em; An toàn vệ sinh thực thẩm; Công tác thanh niên; Tôn giáo chính quyền; Tư pháp; Bưu chính, viễn thông; Thi hành án dân sự; Công tác ngoại vụ; xây dựng ISO; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Phổ biến giáo dục pháp luật; công tác dân vận chính quyền; Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; Ngân hàng chính sách xã hội; hạ tầng đô thị (đối với các phường, xã được phân công).

Tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Có ý kiến đối với các nội dung về Quy hoạch, Kế hoạch, Nội vụ, Nội chính, Cải cách hành chính, Thanh tra, Thi đua khen thưởng, Quốc phòng – An ninh, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu.

2.4. Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách nêu trên và các dự án phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở trên địa bàn các phường: Đức Thuận, Trung Lương, Nam Hồng. 

2.5. Phụ trách giải phóng mặt bằng, quản lý một số dự án đầu tư và công trình trên địa bàn theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

2.6. Thay mặt Chủ tịch UBND thị xã giữ mối liên hệ với với các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị cấp trên trực tiếp theo hệ thống được phân công phụ trách; giữ mối liên hệ với các đơn vị: Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bưu chính - Viễn thông; Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh; Trường Cao đẳng Công thương Thái nguyên; Trường THPT Hồng Lĩnh, Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã. Phụ trách các Hội xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.  

2.7. Làm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng ban) các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

2.8. Trực tiếp ký các văn bản của UBND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách, các văn bản khác của UBND thị xã khi được Chủ tịch phân công và các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được ủy quyền.

2.9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã.

3. Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế: Ông Tôn Quang Ngọc

• Sinh ngày: 26/02/1969.

• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

• Trình độ chính trị: Cao cấp.

* Điện thoại: 0912807509;

* Email: ngoctq.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ:

3.1. Được Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND thị xã và thay mặt Chủ tịch UBND thị xã điều hành hoạt động của UBND khi được Chủ tịch ủy quyền. 

3.2. Giúp Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và các phòng, ngành liên quan đến các lĩnh vực: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Nông nghiệp, phát triển nông thôn; Bảo vệ, phát triển rừng; Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế tập thể; Quản lý trật tự đô thị; hạ tầng đô thị (đối với các phường, xã được phân công); Tín dụng, ngân hàng thương mại; Hoạt động chung khối doanh nghiệp.

Tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.3. Có ý kiến đối với các nội dung về Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Xây dựng, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, Thuế, Kho bạc Nhà nước, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu.

3.4. Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND thị xã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách nêu trên và các dự án phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở trên địa bàn các phường: Bắc Hồng, Đậu Liêu và xã Thuận Lộc.

3.5. Phụ trách giải phóng mặt bằng, quản lý một số dự án đầu tư và công trình trên địa bàn theo phân công của Chủ tịch UBND thị xã.

 3.6. Giúp Chủ tịch UBND thị xã phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị loại III.

Làm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng ban) các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định của cấp trên.

3.7. Thay mặt Chủ tịch UBND thị xã giữ mối liên hệ với các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị cấp trên trực tiếp theo hệ thống được phân công phụ trách; giữ mối liên hệ với các đơn vị: Hội Nông dân; Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Công ty cổ phần môi trường đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hồng Lĩnh – Can Lộc, Điện lực Hồng Lĩnh, Hải quan Hồng Lĩnh. Phụ trách các Hội xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách. 

3.8. Trực tiếp ký các văn bản của UBND thị xã thuộc lĩnh vực phụ trách, các văn bản khác của UBND thị xã khi được Chủ tịch phân công và các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi được ủy quyền.

3.9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã.

B. PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Phòng kinh tế
- Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Hoàng Thanh Sơn

Email: sonht.hl@hatinh.gov.vn

Phó trưởng phòng:

+ Ông Nghiêm Sỹ Hùng
Điện thoại: 0393.835.740
- Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;
2. Thanh tra thị xã:
* Cơ cấu tổ chức:

- Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Thanh Hải

Email: hailtt.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Ông Hoàng Văn Thanh
Điện thoại: 0393.835.915
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Tư Pháp:

- Trưởng phòng: Ông Trần Xuân Thắng

Email: thangtx.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0947628346

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Trưởng phòng: Ông Mai Văn Danh

Email: danhmv.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0393.575.379
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
5. Phòng Nội vụ:
- Phó Trưởng phòng: Ông Đào Minh Sơn

Email: sondm.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.840

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thu Thủy 

Email: thuynt.hl@hatinh.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
6. Phòng Quản lý đô thị:
- Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Tùng

Email: tungpt.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.728

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Huy

Emai: huynq.hl@hatinh.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Diễn

Email: diennt.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0987662614

- Phó trưởng phòng: Bà Lương Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0393.835.703
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
8. Phòng Văn hoá – Thông tin:
- Trưởng phòng: Ông Đặng Quang Vinh

Email: vinhdq.hl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0982349663
- Phó trưởng phòng: Ông Võ Trọng Việt
Điện thoại: 0393.835.911
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
9. Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trí Anh

Email: anhnt.hl@hatinh.gov.vn
- Phó trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trí Bằng
Điện thoại: 0393.835.512; 0393.570.709
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
10. Phòng Y tế:
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Chương

Email: chuongtv.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.570.795
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

11. Phòng Tài nguyên - Môi trường:

- Trưởng phòng: Ông Trần Xuân Đức

Email: ductx.hl@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Trịnh Anh Nam
Điện thoại:0393.835.764
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

12. Văn phòng HĐND - UBND:
- Chánh Văn phòng: Hoàng Thế Hùng 

Email: hunght.thuhl@hatinh.gov.vn 
- Phó chánh văn phòng: Ông Đinh Văn Thái;

- Phó Chánh văn phong: Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Điện thoại: 0393.835.356

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủyban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh

- Giám đốc: Ông Nguyễn Như Hiệu

Email:  hieunn.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Công Thiện

Email: thiennc.hl@hatinh.gov.vn

14. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thị xã

Giám đốc: Ông Đặng Quang Vinh

Email: vinhdq.hl@hatinh.gov.vn

Các Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Long; ông Đặng Hữu Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Hằng

15. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp

Email: giapnv.hl@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Lê Đình Phượng

16Trung tâm Y tế thị xã

Giám đốc: Ông Nguyễn Thái Lâm

Email: lamnt.hl@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hòa; ông Phan Công Bình; Bà Trần Thị Thu Hiền

17. Đội Quản lý trật tự đô thị
Đội trưởng: Ông Phan Xuân Hùng;

Email: hungpx.hl@hatinh.gov.vn

Đội phó: Ông Phan Công Xuân.

 

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.512.097
Online: 39