ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: 12/LCT-UBND Hồng Lĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017
 
1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:

- Đẩy mạnh sản xuất vụ Đông và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; tiếp tục tập trung ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; giải tỏa lấn chiếm hành lang vĩa hè, kinh doanh, buôn bán trái nơi quy định; tập trung thực hiện CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo Trung tâm hành chính công thị xã hoạt động đảm bảo đồng bộ;

- Tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội;

- Tích cực triển khai, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ThU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/ThU về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo;

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp xẩy ra ngay tại cơ sở; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2. Dự kiến lịch làm việc:

Ngày

Thứ

Nội  dung

Đơn vị

chuẩn bị

Người

chủ trì

01

6

Sáng: Chào cờ đầu tháng

Chiều: Đi cơ sở

Văn phòng

 

Đ/c Chủ tịch

 

02

7

Nghỉ thứ 7

 

 

03

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

04

2

Sáng: Tỉnh kiểm tra đánh giá chỉ số CCHC năm 2017

Chiều: Họp xử lý cấp đất cho các cơ sở tôn giáo

P.Nội vụ

 

P. TNMT

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Bình - PCT

05

3

S+C: CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ

S+C: Các Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI

Chiều: UBND thị xã họp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 - HĐND thị xã.

BTD, T.Tra

Các tổ đại biểu HĐND

P. TCKH; Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

 

 

Đ/c Chủ tịch

 

06

4

S+C: Các Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI .

Sáng: Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết KT-XH, QP-AN 2017; kế hoạch thu - chi ngân sách 2018

Chiều: Họp xử lý tình trạng gây ô nhiểm đất sản xuất khu vực trọt tía - phường Nam Hồng.

Các tổ đại biểu HĐND

P. TCKH

 

P. TNMT

 

Đ/c Chủ tịch

 

 

Đ/c Bình - PCT

 

07

5

S+C: Các Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI

Sáng: Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn làm việc với lãnh đạo Thị xã

Chiều: Tỉnh kiểm tra chuẩn quốc gia về y tế tại phường Đậu Liêu và Đức Thuận.

Các tổ đại biểu HĐND

Văn phòng

 

Phòng Y tế

 

 

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Hồng - PCT

08

6

S+C: Các Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI .

Sáng: Thị ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã đánh giá KT-XH, QP-AN năm 2017.

S+C: UBND thị xã tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử.

Các tổ đại biểu HĐND

 

 

Văn phòng

 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

09

7

Nghỉ thứ 7

 

 

10

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

11

2

S+C: HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Khóa XVII

Sáng: Họp HĐ ĐBGPMB dự án đường Lê Hữu Trác

 

HĐĐB

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hồng - PCT

12

3

S+C: HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Khóa XVII

Chiều: Họp Đảng ủy CQCQ bình xét phân loại đảng viên cuối năm 2017.  

 

Đảng ủy

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Bình - PCT

13

4

S+C: HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Khóa XVII

Chiều: Họp Hội đồng bồi thường, HTTĐC cho các hộ dân nằm trong hành lang bảo vệ cống Trung Lương

 

P. QLĐT

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Bình - PCT

14

5

Chiều: Thông qua dự thảo quy chế kiến trúc đô thị

P. QLĐT

Đ/c Chủ tịch

15

6

Chiều: Thường trực HĐND thị xã họp chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI.

Văn phòng

TT HĐND

16

7

Nghỉ thứ 7

Các Đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc chỉnh trang đô thị tại phường, xã.

 

 

17

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

18

2

Sáng: Giao ban UBND thị xã.

Chiều: Họp HĐBT, GPMB dự án trụ sở BHXH

Văn phòng

BHXH

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hồng - PCT

19

3

Chiều: HN biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi, gia đình thực hiện tốt chính sách DSKHHGĐ gắn với kỷ niệm ngày dân số Việt Nam, tổng kết năm

TT Dân số

Đ/c Hồng - PCT

20

4

S+C: CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ

Sáng: Khai mạc Kỳ họp thứ 5 - HĐND thị xã Khóa VI

BTD, T.Tra

Văn phòng

Đ/c Chủ tịch

TT HĐND

21

5

S+C: Họp HĐND thị xã Kỳ họp thứ 5 - Khóa VI

Sáng: Mở thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC, dự toán công trình đường Lê Hữu Trác

Chiều: Tổ chức gặp mặt và chúc mừng lễ Noel

Văn phòng

 

Ban A

P. Nội vụ

TT HĐND

 

Đ/c Bình - PCT

Đ/c Chủ tịch

22

6

Các hoạt động kỹ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 

 

23

7

Nghỉ thứ 7

Các Đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc chỉnh trang đô thị tại phường, xã.

 

 

24

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

25

2

Sáng: Giao ban UBND thị xã

Sáng: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã

Chiều: Đi cơ sở

Văn phòng

P. Nội vụ

 

Đ/c Chủ tịch

26

3

Sáng: - UBND tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 12.

- UBND thị xã họp triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND; xử lý các ý kiến kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND Thị xã

Chiều: Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017; triển khai nhiệm lĩnh vực VHTT năm 2018, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018.

Văn phòng

 

 

 

P.VHTT

Đ/c Chủ tịch

 

 

 

Đ/c Hồng - PCT

27

4

Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Thị ủy năm 2017.

 

 

28

5

Chiều: Họp tổ xúc tiến đầu tư

Sáng: Họp Hội KHKT thị xã

P. TCKH

P. Kinh tế

Đ/c Bình - PCT

Đ/c Bình - PCT

29

6

- Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW6 Khóa XII (1,5 ngày).

 

 

30

7

Nghỉ thứ 7

Các Đoàn chỉ đạo cơ sở đi kiểm tra, đôn đốc chỉnh trang đô thị tại phường, xã.

 

 

31

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

 

 

Xem thêm

アンケート アンケート

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% 投票
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

全投票数: 53

16/01/01 7:31に投票期限が切れたため、投票は無効です。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 0 5 0 5 8 4 0
Hôm nay: 1.284
Hôm qua: 5.361
Tháng này: 112.639