UBND thị xã triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ - UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật lúc: 18:36 17/09/2019

UBND thị xã vừa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND  ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh  ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp  tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã được nghe  quán triệt nội dung Quyết định 37 của UBND Tỉnh và Quy định  quy trình tổ chức huy động  quản lý và sử dụng  các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để  để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này. Theo đó, Quy định này có 2 chương, 7 điều  quy định rõ nguyên tắc huy động và quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện;  hình thức đóng góp, quy trình huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các dự án  thuốc xã, phường, thị trấn quản lý; quy trình huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp để xây dựng trường học đối với THCS liên xã, THPT; công khai tài chính nguồn vốn huy dộng và  trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tiếp đó, các thành phần tham dự đã được nghe quán triệt  công văn số 5027 của UBND Tỉnh  của UBND Tỉnh  về việc hướng dẫn, vận động tiếp nhận, quản lý và sử dụng  các khoản tài trợ  cho cơ sở giáo dục  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau hội nghị này, UBND thị xã đề nghị UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng  nội dung Quyết định của UBND tỉnh đến tận các tầng lớp Nhân dân để việc vận động phải đúng, đảm bảo tính hiệu quả và sử dụng nguồn huy động đúng mục đích, tuyệt đối không được vận dụng một cách tùy tiện, trái quy định./.

Thanh Trúc


    EmailPrintAa