Triển khai nhiệm vụ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 3 tháng cuối năm 2019
Cập nhật lúc: 11:31 07/10/2019

Chiều ngày 4/10, BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đ/c Đinh Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, BCĐ đã ban hành 6 văn bản các loại để chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết; tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 122 của Chính phủ về xây dựng các danh hiệu văn hoá. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Các đơn vị cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao đảm bảo nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân. Hiện nay, 5/6 phường xã có nhà văn hoá, 4 điểm bưu điện văn hoá xã, 52/52 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá, có đầy đủ hệ thống loa máy, khánh tiết, tủ sách, bản niêm yết các tiêu chí xây dựng dời sống văn hoá, hương ước thô, TDP, sân thể thao…. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 20 của BTV Tỉnh uỷ, quyết định 31, 23 của UBND tỉnh; Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự thống nhất, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Năm 2019, các phường đã đăng ký xây dựng 9 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Có 92 công trình chỉnh trang đô thị được phê duyệt, trong đó có 81 công trình đã phê duyệt báo cáo KTKT.….

Bên cạnh những kết quả đạt được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền vận động quần chúng chưa có nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Một số phường xã chưa thực sự chăm lo xây dựng chất lượng gia đình văn hoá, thôn, TDP văn hoá; Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở vẫn còn bất cập; Các loại hình CLB hoạt động chưa thực sự hiệu quả; các mô hình, điển hình tiên tiến trên lĩnh vực văn hoá chưa được phát huy; Cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở chưa tập trung cao trong công tác tham mưu, chỉ đạo phong trào của địa phương; Ngân sách cho hoạt động văn hoá cơ sở quá ít chưa đáp ứng với công việc đề ra; Việc phối hợp triển khai các kế hoạch thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị và đề án xây dựng các tiêu chí đô thị loại III, củng cố các tiêu chí nông thôn mới còn chậm….

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nội dung cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các tiêu chuẩn văn hoá đến tận thôn, TDP, cơ quan; Đánh giá cụ thể chương trình đăng ký giao ước thi đua của năm giữa UBND thị xã với UBMTTQ, các đoàn thể. Kiểm tra, bình xét, đánh giá cuối năm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng, công nhận và công nhận lại kịp thời để nâng cao giá trị các danh hiệu và ý nghĩa thực sự của phong trào; Tiếp tục phát động mạnh mẽ công tác xã hội hoá xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng các thiết chế văn hoá, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hoá của địa phương, đơn vị…/.

Cẩm Hà


    EmailPrintAa