Tối ngày 03/6/2019, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức khai giảng các lớp năng khiếu cho các...

Tối ngày 03/6/2019, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức khai giảng các lớp năng khiếu cho các...

Sáng ngày 19/5/2019, tại Nhà Văn hóa thị xã, Ban thường vụ Thị đoàn Hồng Lĩnh đã tổ chức chương trình Liên hoan...

Để góp phần bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như tăng cường...