Văn bản pháp quy
STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 274/QĐ-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định Tài chính - Kế hoạch Phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2015 cho đơn vị Ban xây dựng và quản lý chợ Hồng Lĩnh 09/02/2015
2 02/BQLDA BQLDA XD trụ sở làm việc chi cục thuế TX Hồng Lĩnh Công văn khác Trụ sở làm việc chi cục thuế Hồng Lĩnh 11/02/2015
3 1137/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định khác Về việc công bố bộ TTHC lĩnh vực tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/04/2015
4 25/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định QPPL Thi đua khen thưởng Về việc ban hành quy chế khen thưởng 07/07/2015
5 60/2015/NQ-HĐND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết khác Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2015 24/07/2015
6 1186/QĐ-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định Thông tin - Truyền thông Quyết định về việc kiện toàn BCĐ ứng dụng CNTT thị xã Hồng Lĩnh 21/07/2016
7 84/KH-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Kế hoạch Thông tin - Truyền thông Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh năm 2016 28/12/2015
8 74/2015/NQ-HDND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết Kinh tế ban hành quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020 25/12/2015
9 72/2015/NQ-HDND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo QP-AN năm 2016 25/01/2016
10 1335/2013/QĐ-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định QPPL Quản lý đô thị Về việc ban hành quy định quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 25/11/2013
11 212/QĐ UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Quyết định Hành chính Quyết định xử lý vi phạm hành chính 09/02/2018
12 28/2016/NQ-HĐND, HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết khác Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND, ngày 29/12/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 29/12/2016
13 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nghị quyết khác Nghị quyết số 23/2016/QĐ-HĐND về một số quy định về hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và khuyến khích nhân tài 29/12/2016
14 32/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết Kinh tế Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 15/12/2016
15 18/KH-UBND UBND Thị xã Hồng Lĩnh Kế hoạch Lao động - Thương binh và Xã hội Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATLĐ-PCCN lần thứ 18 23/02/2016
Danh mục chính

 

Lượt người truy cập