Hiệu quả sau hơn 1 năm Nghị quyết 18,19 hội nghị TW6, khóa XII ở thị xã Hồng Lĩnh
Cập nhật lúc: 13:32 20/02/2019

Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, thời gian qua, các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở ở Hồng Lĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

UBND thị xã Hồng Lĩnh công bố kết quả sáp nhập Trung tâm VHTT-TT và du lịch với ĐàiTT-TH Hồng Lĩnh thành Trung tâm Văn hóa -Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh T.Hằng-C.Hà)

Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Trên cơ sở nội dung nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 43-KH/ThU, ngày 04/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 50-KH/ThU, ngày 23/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng Đề án của Thị xã, đồng thời, chỉ đạo Đảng bộ các phường, xã, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể. Xác định rõ lộ trình để mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi tổ chức triển khai thực hiện ngay những việc đã rõ, thí điểm thực hiện những việc mới mà nghị quyết yêu cầu.Chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực sự về đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của thị xã.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật Nhà nước, đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm mục tiêu hàng đầu để sắp xếp. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; vừa có tính kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; chú trọng về chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trọng dụng người có năng lực, có đức, có tài thực sự. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài để đạt được mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được một số kết quả bước đầu:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Thị ủy đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên; kiện toàn, sáp nhập một số Ban chỉ đạo, Đoàn chỉ đạo.

Thứ hai, phê duyệt Đề án của 6 phường, xã; Đề án của UBND thị xã; Đề án sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VHTT-TT&DL; Đề án về phát triển Giáo dục và đào tạo thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án chi tiết sáp nhập các trường liên cấp THCS và trường Tiểu học trên địa bàn. Làm việc thống nhất với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về chủ trương sáp nhập Trường THPT Hồng Lam vào Trường THPT Hồng Lĩnh, lộ trình thực hiện từ năm học 2019-2020. Chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đề án thành lập cơ quan chung khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội.

Thứ ba, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức đoàn thể, phòng, ban, đơn vị. Hiện nay, 4 đoàn thể (Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB) và 70% phòng, ban UBND thị xã chỉ bố trí 01 cấp phó. Chuyển nhiệm vụ công tác Nội chính từ Văn phòng Thị ủy về Cơ quan UBKT Thị ủy. Thực hiện sáp nhập Đài TT-TH với Trung tâm VHTT-TT&DL thành Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh; hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm GDNN - GDTX vào Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh. Sáp nhập Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX vào Chi bộ Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh.

Thứ tư, thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bước đầu đã giảm được 32 người, gồm: 1 hợp đồng 68, 25 viên chức giáo dục, 2 viên chức y tế và 4 cán bộ phường, xã; giảm 12 trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, trường học. Giảm 3 đầu mối (công đoàn ngành giáo dục đưa về trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên sáp nhập vào Trường Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã sáp nhập với Trung tâm Văn hóa TTTT&DL. 100% phường, xã đã thực hiện sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng UBND thành Văn phòng cấp ủy, chính quyền; sáp nhập các Hội: Chữ thập đỏ, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành Hội Chữ thập đỏ và các hội xã hội.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; giảm bớt các đầu mối, khâu trung gian để đảm bảo mọi hoạt động, mọi công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định, giảm chi ngân sách nhà nước cho bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp; chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang hoạt động tự chủ về kinh phí, nhằm thực hiện một trong 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Các đồng chí lãnh đạo BTV Thị ủy - UBND thị xã Hồng Lĩnh trao quyết định (tạm thời) cho Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa -Truyền thông thị xã sau khi sáp nhập.(Ảnh :T.Hằng-C.Hà)

Nhiệm vụ trước mắt khá nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân phải chung sức, đồng lòng trong tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt"Đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở thị xã Hồng Lĩnh", thị xã sẽ tiến hành thực hiện theo lộ trình việc sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thị ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Nông dân, Cựu chiến binh) thành một cơ quan. Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; giảm 01 phó chủ tịch HĐND; thực hiện những phòng, ban có 7 biên chế trở xuống chỉ bố trí 01 cấp phó, từ 8 biên chế trở lên bố trí tối đa không quá 02 cấp phó; vận động sáp nhập 4 hội cấp thị (Chữ thập đỏ, Người mù, Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Nạn nhân chất độc Điôxin) thành một tổ chức hội; đồng thời vận động sáp nhập đối với các hội xã hội khác, như: Hội TNXP, hội Khuyến học, hội Cựu giáo chức, Hội KHKT....Thực hiện nghiêm quy định giảm tối thiểu 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Đến năm 2021, giảm 3/27 (11,1%) đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn thị xã; giảm 122 biên chế sự nghiệp so với năm 2015. Có 02 (8,3%) đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần về kinh phí. Thực hiện sáp nhập các trường THCS và trường Tiểu học ở phường Đậu Liêu, xã Thuận Lộc thành trường liên cấp; phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thực hiện chủ trương sáp nhập Trường THPT Hồng Lam vào Trường THPT Hồng Lĩnh trong năm học 2019-2020. Đến năm 2021, số lượng cán bộ, công chức mỗi phường 18 người, xã Thuận Lộc 17 người, số người hoạt động không chuyên trách còn 8 người. Thực hiện mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã từ 1 - 2 đơn vị. Thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phấn đấu đến nhiệm kỳ 2019 – 2020 có từ 30 - 40% số chi bộ thôn, tổ dân phố. Đến năm 2020, mỗi thôn, tổ dân phố chỉ còn 7 người phụ trách các công việc ở thôn, tổ dân phố (trong đó có 2 người hoạt động không chuyên trách).

Trong thời gian tới, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ gặp nhiều vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi liên quan đến tư tưởng, tâm tư của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp trưởng sau khi sắp xếp, sáp nhập. Khó khăn hiện nay là cơ chế, quy chế hoạt động giữa các khối cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập; còn thiếu các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế khi thực hiện các nghị quyết; kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập địa phương, đơn vị... là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, cần được giải quyết sớm.

Tin rằng, những kết quả bước đầu đạt được sau 1 năm Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ở thị xã Hồng Lĩnh sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện và là động lực rất quan trọng cho Thị xã tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết đã đề ra./

PHAN THỊ HỒNG XOAN

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chứcThị ủy


    EmailPrintAa