Thị ủy Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cập nhật lúc: 08:39 08/03/2019

TỔNG QUAN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (gọi tắt là Thị uỷ) chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để phát triển  kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn Thị xã.

- Hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã phải đảm bảo tuân thủ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật.

- Cơ quan Thị uỷ là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. THƯỜNG TRỰC THỊ UỶ HỒNG LĨNH

1. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THANH HẢI

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 21/4/1966

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

•Trình độ chính trị: Cao cấp
SĐT: 0912.490.056   . Email: dangthanhhai@hatinh.dcs.vn

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã

•Sinh ngày: 02/6/1962.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp
SĐT: 0913.357.862. Email: nguyenvanhai.hl@hatinh.gov.vn

3. ĐỒNG CHÍ TRẦN QUANG TUẤN

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Sinh ngày: 08/6/1970.

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

•Trình độ chính trị: Cao cấp

SĐT: 0913.384.463. Email: tuantq.sgt @hatinh.gov.vn

II. BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ HỒNG LĨNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THANH HẢI

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 21/4/1966

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

•Trình độ chính trị: Cao cấp
SĐT: 0912.490.056   . Email: dangthanhhai@hatinh.dcs.vn

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã

•Sinh ngày: 02/6/1962.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp

SĐT: 0913.357.862. Email: nguyenvanhai.hl@hatinh.gov.vn

3. ĐỒNG CHÍ TRẦN QUANG TUẤN

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Sinh ngày: 08/6/1970.

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

•Trình độ chính trị: Cao cấp

SĐT: 0913.384.463. Email: tuantq.sgt @hatinh.gov.vn

4. ĐỒNG CHÍ PHAN THỊ HỒNG XOAN

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức.

•Sinh ngày: 15/4/1967.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
SĐT: 0913059752.
Email: Phanthihongxoan .hl@hatinh.gov.vn
5. Đồng chí ĐẶNG NGỌC HUẤN
Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã
• Sinh ngày: 22/4/1965.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
6. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THĂNG LONG
Uỷ viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
•Sinh ngày: 30/4/1975.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cử nhân.
7. ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN BÌNH
Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.
•Sinh ngày: 27/12/1971.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
8. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG VINH
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
•Sinh ngày: 26/5/1975.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Chính trị.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
9. ĐỒNG CHÍ HOÀNG BÁ KHANG
Ủy viên BTV Thị ủy , Trưởng Ban Dân vận Thị ủy.
•Sinh ngày: 10/9/1973.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học.
•Trình độ chính trị: Cử nhân.

10. ĐỒNG CHÍ PHẠM QUỐC ĐẠT

Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

•Sinh ngày: 08/5/1974.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.

11. ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC NINH
Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã.
•Sinh ngày: 25/01/1977.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát
•Trình độ chính trị: Trung cấp.

III. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HỒNG LĨNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THANH HẢI

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

•Sinh ngày: 21/4/1966

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

•Trình độ chính trị: Cao cấp
SĐT: 0912.490.056   . Email: dangthanhhai@hatinh.dcs.vn

2. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HẢI

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã

•Sinh ngày: 02/6/1962.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp

SĐT: 0913.357.862. Email: nguyenvanhai.hl@hatinh.gov.vn

3. ĐỒNG CHÍ TRẦN QUANG TUẤN

Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã.

Sinh ngày: 08/6/1970.

•Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

•Trình độ chính trị: Cao cấp

SĐT: 0913.384.463. Email: tuantq.sgt @hatinh.gov.vn

4. ĐỒNG CHÍ PHAN THỊ HỒNG XOAN

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức.

•Sinh ngày: 15/4/1967.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
SĐT: 0913059752.
Email: Phanthihongxoan .hl@hatinh.gov.vn
5. Đồng chí ĐẶNG NGỌC HUẤN
Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã
• Sinh ngày: 22/4/1965.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
6. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THĂNG LONG
Uỷ viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
•Sinh ngày: 30/4/1975.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cử nhân.
7. ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN BÌNH
Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.
•Sinh ngày: 27/12/1971.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
8. ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG VINH
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
•Sinh ngày: 26/5/1975.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; thạc sỹ Chính trị.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
9. ĐỒNG CHÍ HOÀNG BÁ KHANG
Ủy viên BTV Thị ủy , Trưởng Ban Dân vận.
•Sinh ngày: 10/9/1973.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học.
•Trình độ chính trị: Cử nhân.

10. ĐỒNG CHÍ PHẠM QUỐC ĐẠT

Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã

•Sinh ngày: 08/5/1974.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.

11. ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC NINH
Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã.
•Sinh ngày: 25/01/1977.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát
•Trình độ chính trị: Trung cấp.

12. Đ/c Đặng Minh Khang
•Sinh ngày: 17/9/1963.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã
13. Đ/c Đinh Văn Hồng
•Sinh ngày: 28/4/1978.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã; Phó Chủ tịch UBND thị xã.
14. Đ/c Võ Thị Kim Anh
•Sinh ngày: 22/12/1967.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Chủ tịch LĐLĐ thị xã.
15. Đ/c Đinh Thị Hương
•Sinh ngày: 02/01/1973.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Chủ tịch Hội LHPN thị xã.
16. Đ/c Hoàng Thế Hùng
•Sinh ngày: 12/01/1974.
•Trình độ chuyên môn: Đang học Thạc sỹ Chính trị.
•Trình độ chính trị: Đang học Cao cấp Chính trị.
•Chức vụ hiện nay: UV BCH Đảng bộ Thị xã, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy.

17. Đ/c Bùi Tuấn
•Sinh ngày: 01/4/1976.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.
•Trình độ chính trị: Cử nhân.

•Chức vụ hiện nay: UV BCH Đảng bộ Thị xã, Trưởng phòng Nội vụ.

18. Đ/c Nguyễn Việt Hùng
•Sinh ngày: 23/3/1967.
•Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã; Trưởng phòng Quản lý đô thị.
19. Đ/c Tôn Quang Ngọc
•Sinh ngày: 26/02/1969.
•Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
20. Đ/c Đinh Văn Thiện
•Sinh ngày: 11/4/1977.
•Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã.
21. Đ/c Lê Bá Thiềm
•Sinh ngày: 05/02/1959.
•Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý giáo dục.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
22. Đ/c Trần Vĩnh Thục
•Sinh ngày: 23/7/1961.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Đang học Cao cấp Chính trị.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Thuế.
23. Đ/c Nguyễn Văn Thành
•Sinh ngày: 12/3/1975.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Viện trưởng Viện KSND thị xã.
24. Đ/c Đặng Thị Lý
•Sinh ngày: 28/12/1975.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Đang học Cao cấp Chính trị.
•Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.
25. Đ/c Nguyễn Thị Khanh
•Sinh ngày: 01/5/1966.
•Trình độ chuyên môn:
Đang học Đại học Luật.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: UV BCH Đảng bộ Thị xã, Bí thư Đảng ủy phường Trung Lương.
26. Đ/c Lê Đình Phượng
•Sinh ngày: 25/4/1963.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Xây dựng Đảng.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học KT và BVCTVN thị xã.
27. Đ/c Võ Xuân Trường
•Sinh ngày: 02/11/1976.
•Trình độ chuyên môn:
Đang học Thạc sỹ Chính trị.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.
28. Đ/c Hoàng Thanh Sơn
•Sinh ngày: 05/9/1979.
•Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Sơ cấp.
•Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kinh tế
29. Đ/c Đặng Ngọc Sơn
•Sinh ngày: 14/7/1978.
•Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Lịch sử.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng Thị ủy.
30. Đ/c Võ Thanh Định
•Sinh ngày: 09/6/1980.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Nông nghiệp.
•Trình độ chính trị: Cao cấp.
•Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
31. Đ/c Trần Xuân Đức
•Sinh ngày: 15/6/1980.
•Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản lý đất đai.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường.
32. Đ/c Lê Bá Khánh
•Sinh ngày: 12/10/1982.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBND phường Đức Thuận
33. Đ/c Nguyễn Thị Thắm
•Sinh ngày: 11/6/1982.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Sư phạm.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy.
34. Đ/c Trần Thành
•Sinh ngày: 19/4/1961.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu.
35. Đ/c Đặng Ngọc Vệ
•Sinh ngày: 07/10/1972.
•Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế.
•Trình độ chính trị: Trung cấp.
•Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng.


IV. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VP THỊ ỦY VÀ TT BDCT:
1. Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Phan Thị Hồng Xoan
Phó Ban: Võ Xuân Trường; Thái Hiển
2. Ban Tuyên giáo
Trưởng Ban: Nguyễn Quang Vinh
Phó Ban: Hoàng Thế Hùng
3. Ban Dân vận
Trưởng ban: Hoàng Bá Khang
Phó ban: Nguyễn Thị Thắm
4. Uỷ ban kiểm tra:
Chủ nhiệm: Nguyễn Thăng Long
Các Phó chủ nhiệm: Lê Thị Phương; Đặng Thị Lý
5. Văn phòng Thị uỷ:
Chánh Văn phòng: Đặng Ngọc Sơn
Phó Văn phòng: Hoàng Thị Thanh Cảnh
6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
Giám đốc: Nguyễn Thị Diệu
Phó giám đốc: Phan Thanh Đoài


    EmailPrintAa