LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2019

Ngày

Thứ

NỘI DUNG

Đơn vị

chuẩn bị

Chủ trì,

tham dự

18

2

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Hồng Lĩnh trước kỳ họp cuối năm (cả ngày).

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

VP Thị ủy

TT HĐND

Đ/c Chủ tịch

19

3

Sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy thảo luận dự thảo báo cáo chính trị lần 1.

Chiều: Họp BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đề cương Báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ.

TBKV

Đảng bộ

Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND

Đ/c Bình - PCT

20

4

Các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng: Lãnh đạo UBND thị xã tiếp công dân.

Ph. GD-ĐT

BTD, T. Tra

Đ/c Hồng - PCT

Đ/c Chủ tịch

21

5

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành theo Kế hoạch 201-KH/TU (cả ngày).

BTC Thị ủy

Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND

22

6

Đồng chí Bí thư Thị ủy tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Chiều: Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2020.

Ph. Kinh tế

Đ/c Bình - PCT

23

7

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM.

24

CN

Nghỉ Chủ nhật