Tổng hợp trả lời một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh được cấp ủy,...

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ và đột xuất tháng 11 năm 2018

Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2018

Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018