Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính
STT Tiêu đề Lĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại Thanh tra
2 Giải quyết tố cáo Thanh tra
3 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Lao động - Thương binh - Xã hội
4 Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Lao động - Thương binh - Xã hội
5 Trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp đỡ bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã tử trần Lao động - Thương binh - Xã hội
6 Trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp đỡ bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã tử trần Lao động - Thương binh - Xã hội
7 Đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tài nguyên - môi trường
8 Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài nguyên - môi trường
9 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài nguyên - môi trường
10 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên - môi trường
Danh mục chính

 

Lượt người truy cập