LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo thị xã năm 2018

Tháng

Ngày tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Tháng 01

Ngày 05/01/2018

Ngày 22/01/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 02

Ngày 05/02/2018

Ngày 20/02/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 03

Ngày 05/03/2018

Ngày 20/03/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 04

Ngày 05/04/2018

Ngày 20/04/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 05

Ngày 07/05/2018

Ngày 21/05/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 06

Ngày 05/06/2018

Ngày 20/06/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 07

Ngày 05/07/2018

Ngày 20/07/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 08

Ngày 06/08/2018

Ngày 20/08/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 09

Ngày 05/09/2018

Ngày 20/09/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 10

Ngày 05/10/2018

Ngày 22/10/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 11

Ngày 05/11/2018

Ngày 20/11/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 12

Ngày 05/12/2018

Ngày 20/12/2018

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo thị xã năm 2017

Tháng

Ngày tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Tháng 01

Ngày 05/01/2017

Ngày 20/01/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 02

Ngày 06/02/2017

Ngày 20/02/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 03

Ngày 06/03/2017

Ngày 20/03/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 04

Ngày 05/04/2017

Ngày 20/04/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 05

Ngày 05/05/2017

Ngày 22/05/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 06

Ngày 05/06/2017

Ngày 20/06/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 07

Ngày 05/07/2017

Ngày 20/07/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 08

Ngày 07/08/2017

Ngày 21/08/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 09

Ngày 05/09/2017

Ngày 20/09/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 10

Ngày 05/10/2017

Ngày 20/10/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 11

Ngày 06/11/2017

Ngày 20/11/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

Tháng 12

Ngày 05/12/2017

Ngày 20/12/2017

Tại phòng Tiếp công dân - UBND thị xã

 

 

Polls Display Polls Display

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Votes
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Total Votes: 53

Voting is disabled because this poll expired on 1/1/16 7:31 AM.

Accessing Counter Accessing Counter

0 0 3 1 3 8 3 0 5 6
Today: 8.936
Yesterday: 17.125
This month: 157.592