UBND thị xã Hồng Lĩnh

Địa chỉ: 102 Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh;
Điện thoại: 0393.835356.
Fax: 0393.836.128.
Email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn
A. LÃNH ĐẠO:
1. Chủ tịch UBND: Ông Trần Quang Tuấn

* Sinh ngày: 08/6/1970.

* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

* Trình độ chính trị: Cao cấp

* SĐT: 0913.384.463. Email: tuantq.hl@hatinh.gov.vn

Nhiệm vụ: Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quy hoạch và quản lý quy hoạch; Kế hoạch phát triến kinh tế xã hội; Nội vụ; Quốc phòng - an ninh; Thi đua, khen thưởng; Thanh tra; Kế hoạch - tài chính; Thống kê; Thuế; An toàn giao thông; công tác CCHC; phòng chống bão lụt; phòng chống cháy; trực tiếp chỉ đạo công tác lập dự án đầu tư và hoạt động của Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã.

Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế: Ông Lê Văn Bình

• Sinh ngày: 27/12/1971.

*Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

* Trình độ chính trị: Cao cấp.

* Điện thoại: 0916 491 555; email: binhlv.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ: 

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Xây dựng cơ bản; Quản lý đô thị; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Văn phòng; Tín dụng ngân hàng; Đối mới và phát triển doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể; Xây dựng nông thôn mới; Các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế và giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

Theo dõi, chỉ đạo quản lý các công trình, dự án trên lĩnh vực phụ trách theo sự phân công trực tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã; Công tác Đảng, đoàn thế của cơ quan chính quyền.

Thay mặt Chủ tịch điều hành, giải quyết công việc của UBND thị xã khi Chủ tịch uỷ quyền hoặc Chủ tịch đi vắng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã; phụ trách, chỉ đạo phường Đậu Liêu, phụ trách phát ngôn của UBND thị xã.

Phó chủ tịch phụ trách Văn - xã: Ông Đinh Văn Hồng

•Sinh ngày: 28/4/1978.

•Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Luật.

•Trình độ chính trị: Cao cấp.

* SĐT: 0982 835 263 ; Email: hongdv.hl@hatinh.gov.vn

* Nhiệm vụ: 

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo; Y tế, Văn hóa - thông tin, du lịch; Lao động - Thương binh và xã hội; Đào tạo nghề; Giải quyết việc làm; Dân số - Gia đình & Trẻ em; công tác thanh niên; Phát thanh - truyền hình; Bưu chính - viễn thông; tôn giáo, dân tộc; tư pháp, Thi hành án dân sự; công tác ngoại vụ; xây dụng ISO, Ngân hàng chính sách xã hội; BHXH, BHYT; các hội xã hội, hội nghề nghiệp và các lĩnh vực xã hội khác; giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Thay mặt Chủ tịch UBND thị xã giữ mối liên hệ giữa UBND thị xã với ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị.

Theo dõi, chỉ đạo các dự án trên lĩnh vực phụ trách theo sự phân công trực tiếp của Chủ tịch UBND thị xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thị xã; tham gia đoàn chỉ đạo phường Đức Thuận.

B. PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
1. Phòng kinh tế
- Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Hoàng Thanh Sơn

Email: sonht.hl@hatinh.gov.vn

Phó trưởng phòng:

+ Ông Nghiêm Sỹ Hùng                               
+ Ông Nguyễn Khắc Kỷ                    
Điện thoại: 0393.835.740
- Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;
2. Thanh tra thị xã:
* Cơ cấu tổ chức:

- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Viết Khanh

Email: khanhnv.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Ông Hoàng Văn Thanh
Điện thoại: 0393.835.915
* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
3. Phòng Tư Pháp:
- Phó phòng: Ông Nguyễn Quốc Dũng

Email: dungnq.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.837.646
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Trưởng phòng: Ông Mai Văn Danh

Email: danhmv.hl@hatinh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Tài
Điện thoại: 0393.575.379
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 
5. Phòng Nội vụ:
- Trưởng phòng: Ông Bùi Tuấn

Email: tuanb.hl@hatinh.gov.vn 
Điện thoại: 0393.835.840
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Công Chính; ông Đoàn Minh Sơn
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
6. Phòng Quản lý đô thị:
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.835.728
- Phó trưởng phòng: Ông Phan Thanh Tùng
* Chức năng, nhiệm vụ: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị)
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Trưởng phòng: Ông Tôn Quang Ngọc

Email: ngoctq.hl@hatinh.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Diễn; bà Lương Thị Thanh Mai
Điện thoại: 0393.835.703
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
8. Phòng Văn hoá – Thông tin:
- Trưởng phòng: Ông Đặng Quang Vinh

Email: vinhdq.hl@hatinh.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Ông Võ Trọng Việt
Điện thoại: 0393.835.911
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 
9. Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Trưởng phòng: Ông Lê Bá Thiềm

Email: thiemlb.hl@hatinh.gov.vn
- Phó trưởng phòng:  ông Nguyễn Trí Anh, ông Nguyễn Trí Bằng
Điện thoại: 0393.835.512; 0393.570.709
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 
10. Phòng Y tế:
- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Chương

Email: chuongtv.hl@hatinh.gov.vn
Điện thoại: 0393.570.795
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

11. Phòng Tài nguyên - Môi trường:

- Trưởng phòng: Ông Trần Xuân Đức

Email: ductx.hl@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Trịnh Anh Nam
Điện thoại:0393.835.764
* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

12. Văn phòng HĐND - UBND:
- Chánh Văn phòng: Ông Võ Thanh Định 

Email: dinhvt.hl@hatinh.gov.vn
- Phó chánh văn phòng: Ông Đinh Văn Thái; ông Trần Xuân Thắng
Điện thoại: 0393.835.356

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủyban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
13. Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản

- Trưởng Ban: ông Nguyễn Như Hiệu

- Phó Ban:  ông Nguyễn Công Thiện

14. Trung tâm Văn hóa Truyền thông thị xã

Giám đốc: Ông Đặng Quang Vinh

Các Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Long; ông Đặng Hữu Ninh, bà Nguyễn Thị Thu Hằng

15. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Giáp

Phó Giám đốc: Ông Lê Đình Phượng

16. Trung tâm Dân số KKHGĐ

Phó giám đốc: Bà Hà Thị Yến

17.  Trung tâm y tế dự phòng

Giám đốc: Ông Trần Phan Tùng; Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hòa

18. Đội Quản lý trật tự đô thị 
Đội trưởng: Ông Phan Xuân Hùng; Đội phó: ông Phan Công Xuân.

19. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Giám đốc: Ông Lê Hải Đông

 

Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Stimmen
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Gesamtstimmen: 53

Die Abstimmung endete am 01.01.16 07:31 und ist daher gesperrt.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 8 0 7 0 7 7 5
Hôm nay: 6.526
Hôm qua: 21.470
Tháng này: 465.896